Športový delegát

Športový delegátŠportový delegát je športový odborník, ktorý na základe poverenia športového zväzu dozerá na správny priebeh súťaží a dbá na dodržiavanie platných športových pravidiel vydaných príslušným športovým zväzom. Športový delegát sleduje rozhodovanie rozhodcov, správanie hráčov, trénerov, funkcionárov a obecenstva. V prípade potreby zabezpečuje poriadok na súťaži. Kontroluje, ako sa plnia normy a smernice riadiaceho orgánu a spôsobilosť športoviska po športovo-technickej a bezpečnostnej stránke.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496113/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKDelegát zväzu
SKTechnický komisár
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie delegáta zväzu podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 13a)
Poznámka: „V zmysle Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov odbornú prípravu delegáta zväzu zabezpečuje národný športový zväz, ktorý po úspešnom vykonaní skúšky vydá uchádzačovi osvedčenie delegáta zväzu“.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Pravidelné doškoľovania pred každou sezónou.
ISCO-08
3422
SK ISCO-08
3422005
ESCO
1692
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
3422005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
platné normy a smernice vydané príslušným športovým zväzom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Video vo vzdelávaní
3
pravidlá príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
história a vývojové tendencie športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozhocovstvo jednotlivých športov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá a postupy športového funkcionástva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
športová agendáž
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štruktúra a organizácia športových súťaží, doma a v zahraničí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
E-knihy
Športová nositeľná elektronika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
národné a medzinárodné dohody a dohovory o ochrane športovcov a ľudských práv
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Info etika
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných dohôd týkajúcich sa oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
dohľad nad personálnymi procesmi v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola bezpečnostnej stránky športového podujatia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
monitorovanie regulárnosti priebehu súťaží a dodržiavania platných noriem zväzu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
aplikovanie metód a postupov na vykonávanie kontrolných činností v športe, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
E-knihy
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
príprava a predkladanie požadovaných formulárov/správ/výkazov v oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Info etika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
tvorba zápisníc a stanovísk o priebehu športového stretnutia pre komisiu delegátov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Športová nositeľná elektronika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
organizácia a podpora športových súťaží
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Športová nositeľná elektronika
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.