Kouč

KoučKouč rozvíja osobný a/alebo pracovný potenciál človeka (buď jednotlivca alebo skupiny) prostredníctvom stretnutí, ktoré vedú k aktívnemu hľadaniu riešenia problémov a pozitívnej zmene. Podporuje klientov k definovaniu vlastných cieľov, objavení vnútorných zdrojov a ich využití na ceste k zlepšovaniu ich výkonu či kvality života....
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496105/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENCoach
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát kouča vydaný Slovenskou asociáciou koučov
Poznámka: https://sako.sk/o-nas/certifikacia-koucov/
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2423
SK ISCO-08
2423006
ESCO
854
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2423006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etické princípy v koučovacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Etický kódex ICF / SAKo
Perspektíva: Aktuálna
7
definícia koučovania podľa medzinárodných štandardov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: definícia koučovania podľa medzinárodných štandardov ICF, EMC, Association for Coaching
Perspektíva: Aktuálna
7
8 kľúčových spôsobilostí kouča
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Princípy a štandardy vymedzujúce koučovanie, Definícia koučovania podľa medzinárodných štandardov (ICF, EMCC, Association for Coaching), Etický kódex ICF/SAKo, 8 kľúčových spôsobilostí kouča: 1. Kouč postupuje v súlade s etickými princípmi, 2. Stelesňuje koučovacie myslenie, 3. Uzatvára a dodržiava dohody , 4. Rozvíja dôveru a pocit bezpečia, 5. Je plne prítomný, 6. Počúva aktívne, 7. Prebúdza uvedomenie, 8. Podporuje klientov osobnostný rast.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy vedenia, motivácie a prístupu k druhým ľuďom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biodromálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalita života
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava akcií a činov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pracovať spolu s klientom na navrhovaní činov alebo aktivít („práca v teréne”) mimo koučovacieho sedenia s cieľom pokračovať v skúmaní, zvyšovať mieru uvedomenia, rozširovať možnosti učenia a pokračovať smerom k dosiahnutiu stanoveného cieľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
vytvorenie a dodržiavanie koučovacej dohody
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: definovanie dlhodobého cieľa klienta, vyjasnenie si pravidiel koučovania s klientom (počet, dĺžka stretnutí, reportovanie...)
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: aktívne počúvanie, účinné pýtanie sa, prebúdzanie uvedomenia klienta
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvoj učenia sa a osobnostného rastu klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: podpora pri motivácii k učeniu sa, podpora učenia sa klienta, podpora osobnostného rastu
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívne a priame stretávania sa s klientom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
facilitácia osobnostného rastu koučovaného
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie etických princípov koučovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Etický kódex a medzinárodné štandardy ICF
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie uvedomenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Schopnosť integrovať a presne vyhodnotiť rôzne zdroje informácií, a ponúknuť interpretácie, ktoré pomáhajú klientovi získať uvedomenie a tým dosiahnuť dohodnuté výsledky.
Ísť nad rámec bezprostredného cieľa. Angažuje sa spolu s klientom v skúmaní s cieľom objavovať, získať náhľad a perspektívu, učiť sa a rásť.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvoj dôvery a pocitu bezpečia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: vytvorenie bezpečného a podporného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
7
koučovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Schopnosť byť plne prítomný a pružne reagovať v interakcii s klientom, byť zvedavý, dôverovať svojej intuícii, reflektovať vypočuté, mať odvahu experimentovať, klásť otázky, ktoré slúžia na to, aby si koučovaný mohol celú situáciu pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, využívať humor, odstraňovať prekážky brániacemu v tom, aby sa pohol z miesta, kde je, na miesto, kde túži byť.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.