Kariérový poradca

Kariérový poradcaKariérový poradca sa orientuje na trhu práce, sleduje nové trendy na trhu práce a vývoj jednotlivých povolaní. Prostredníctvom odborných poradenských metód, postupov a techník vedie klientov k samostatnému a zodpovednému rozhodovaniu o vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhe v súlade s aktuálnymi trendami v kariérovom poradenstve. Pôsobí priamo v praxi v rôznych sektoroch a jeho dominantnou pracovnou náplňou je poskytovanie individuálneho a skupinového kariérového poradenstva. Pri svojej práci aktívne využíva informačné systémy a platformy o kariérovom poradenstve, informačné systémy o trhu práce a informačné systémy a platformy o vzdelávacích možnostiach. Pri svojej práci aktívne používa moderné technológie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496103/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania so zameraním: Kariérové poradenstvo podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2423
SK ISCO-08
2423007
ESCO
849
SK NACE Rev. 2
M74,P85,S96
CPA 2015
M74,P85,S96
Príslušnosť k povolaniu
2423007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
inštitucionálni, sociálni, politickí partneri a ďalšie zainteresované strany z oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dostupné služby v oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou klientov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy a platformy o možnostiach celoživotného vzdelávania, vzdelávacích príležitostiach a ponuke vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etika v kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuálne trendy v kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teórie kariérového vývinu a kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalifikačné a pracovné predpoklady na pracovné pozície
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
individuálne a osobnostné špecifiká klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte, poradenské postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
individuálne a skupinové poradenské aktivity
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
proces rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja a postupy riadenia vzdelávacej a profesijnej dráhy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje kariérového hodnotenia a diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuálna situácia a trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia v SR a zahraničí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné charakteristiky povolaní a podmienky ich vykonávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prognózovania vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérové informačné systémy a informačné systémy o trhu práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie etických štandardov a štandardov kvality v kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie trendov z oblasti kariérového poradenstva a implementácia výsledkov do praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza individuálnych a osobnostných špecifík klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte (vrátane znevýhodnených skupín) a následná adaptácia poradenských postupov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia potreby a odporučenie vhodných špecializovaných služieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a identifikácia cieľových skupín a potrieb klienta v kontexte rozvoja kariéry
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov kariérového hodnotenia a diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie informačných systémov o aktuálnej situácii na trhu práce, o trendoch vývoja pracovného trhu a možnostiach pracovného uplatnenia na trhu práce v SR a zahraničí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie informačných systémov a platforiem o kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie informačných systémov a platforiem o možnostiach celoživotného vzdelávania, vzdelávacích príležitostiach a ponuke vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie klientov a stanovených postupov kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie metód a postupov efektívnej komunikácie, vhodnej stratégie riešenia konfliktov a riešenia problémových situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podpora procesu sebapoznania klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nadväzovanie a vedenie efektívneho poradenského vzťahu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podpora povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podpora procesu rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie, interpretácia a poskytovanie informácií relevantných pre kariérové rozhodovanie klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podpora klienta v rozvoji zručností pre riadenie vzdelávacej a profesijnej dráhy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s kľúčovými inštitucionálnymi, sociálnymi, politickými partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami z oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.