Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tréner športovej školy a tréner športovej triedy

Tréner športovej školy a tréner športovej triedyTréner športovej školy a tréner športovej triedy (školský tréner) vykonáva odborné trénersko-metodické činnosti, ktoré spočívajú v plánovaní, organizovaní, riadení a hodnotení tréningového procesu, ako aj výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom prostredí s cieľom rozvoja a zdokonaľovania motorických schopností, pohybových zručností, telesnej zdatnosti a talentu žiakov na stredných športových školách. Pri výkone pedagogickej činnosti sa podieľa na uskutočňovaní športovej prípravy žiakov a družstiev ako súčasti školského vzdelávacieho programu. Školský tréner disponuje odbornými vedomosťami z oblasti vied o športe, pedagogických a psychologických vied a vie uplatniť interpersonálne a intrapersonálne znalosti. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, trénerské a komunikačné zručnosti, ktoré mu umožňujú odborne viesť žiakov v procese športovej prípravy v konkrétnom športe alebo športovom odvetví.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496091/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKŠkolský tréner
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Poznámka: Podľa §19 Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch školský tréner patrí do kategórie pedagogických zamestnancov, z čoho vyplýva, že na školského trénera sa vzťahujú ustanovenia predmetného zákona rovnako tak, ako na pedagogických zamestnancov. Zákon o športe č. 440/2015 stanovuje podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner a určuje kvalifikačné stupne (1.-5) v kategórii tréner.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 83 ods. 6)
Poznámka: V prípade, že uchádzač má v rámci odbornej prípravy na VŠ, SŠ ukončenú inú špecializáciu než je trénerstvo na výkon zamestnania školský tréner potrebuje získať v rámci ďalšieho vzdelávania Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v kategórii tréner najmenej III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).

Odpis registra trestov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná je športová prax aspoň v jednom športe.
ISCO-08
3422
SK ISCO-08
3422004
ESCO
1693
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
3422004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
základné školské dokumenty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v športe a telovýchove
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
4
pravidlá príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história a vývojové tendencie športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pedagogicko-psychologické základy výchovy a vzdelávania v športovej príprave
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy športov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a stratégie personálneho rozvoja žiaka so športovým nadaním
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
zásady správnej výživy športovca podľa pohlavia a vekovej kategórie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a spôsoby osvojovania si a zdokonaľovania techniky pohybu vo vlastnej športovej špecializácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
4
zásady využívania povolených podporných prostriedkov a ich vplyv na športový výkon
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riziká sociálno-patologických javov v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
športová inštruktáž a športový tréning
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
zásady efektívneho riadenia a organizácie športového tréningu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
4
fyziológia telesných cvičení a adaptačných procesov na tréningové zaťaženie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
4
princípy plánovania a projektovania tréningového procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
4
regenerácia, bezpečnosť, hygiena v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória diagnostiky talentu v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
4
plánovanie tréningového procesu na základe analýzy dosahovaných výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
4
hodnotenie priebehu a výsledkov tréningového procesu žiaka a jeho klasifikácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výber vhodných tréningových prostriedkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a vyhodnotenie vlastnej pedagogickej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
4
diagnostika talentovanosti a výkonnosti žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie pedagogickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
4
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s vedením výkonnostných limitov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
spolupráca a komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so športovými klubmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predvedenie základných lokomócií a cvičení v tréningu žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
motivácia žiakov k záujmu o dosahovanie lepších výkonov a výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Simulácia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
4
vedenie športovej prípravy a telovýchovného procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
prispôsobenie naplánovanej činnosti aktuálnym podmienkam tréningového procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a usmerňovanie žiakov v priebehu súťaže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizačné zabezpečenie účasti zverenca v súťažiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
4
organizácia telovýchovných a športových aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Strojové náčinie (posilňovacie stroje, trenažéry...)
Športové nástroje (lyže, korčule, bicykle, športové autá, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.