Športový rozhodca

Športový rozhodcaŠportový rozhodca je športový odborník, ktorý sleduje a reguluje priebeh zápasu alebo hry a monitoruje dodržiavanie pravidiel športovej hry alebo zápasu. Okrem toho posudzuje výkon športovcov alebo hráčov, pričom udeľuje body a určuje výsledky hry alebo zápasu. Medzi jeho povinnosti patrí aj spustenie, ukončenie alebo zastavenie hry, kedykoľvek je to potrebné a sledovanie času udalosti a jej segmentov. Rozhodca rozhoduje sporné situácie, ku ktorým dôjde v rámci športového stretnutia na hracej ploche a v jej blízkosti, rieši porušenia herných štandardov a udeľuje tresty v súlade s pravidlami športovej hry.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496089/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENReferee
Odporúčaná úroveň vzdelania
L Aj keď rozhodca nedostáva osvedčenie, je zaraďovaný do kvalifikačných stupňov a získava aj príslušnú licenciu - národnú, resp. medzinárodnú.">?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Licencia príslušného národného športového zväzu na výkon odbornej spôsobilosti športový rozhodca v konkrétnom športe
Poznámka: Podľa Zákona č. 440/2015 o športe športový rozhodca patrí medzi fyzické osoby vykonávajúce odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi príslušného športového zväzu alebo medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom.
Kontinuálne vzdelávanie a preskúšavanie je súčasťou doškoľovania rozhodcov, v niektorých športoch každý rok. Aj keď rozhodca nedostáva osvedčenie, je zaraďovaný do kvalifikačných stupňov a získava i príslušnú licenciu - národnú, resp. medzinárodnú.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3422
SK ISCO-08
3422002
ESCO
1692
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
3422002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Telesná zdatnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy etiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
právne aspekty športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy zariadení pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Technológie ako napríklad VAR vo futbale, "challenge" v tenise, či video v ľadovom hokeji.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Video vo vzdelávaní
3
pravidlá príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy športov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhocovstvo jednotlivých športov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociologické aspekty športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etika a integrita športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hodnotenia výkonu športovca a ukladania trestov za porušenie pravidiel hry alebo súťaže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálne služby v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
elektronický rozhodca
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zariadenie, ktoré pomáha pri rozhodnutiach s dichotomickými odpoveďami - áno - nie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4
sledovanie nových trendov v oblasti elektroniky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
3
spolupráca s čiarovými, či pomocnými rozhodcami na hodnotení výkonu športovcov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s elektronickým monitorovacím systémom (videorozhodca)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
4
objektívne bodové hodnotenie výkonu športovcov a športových tímov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objektívne a nestranné rozhodovanie pri sporných situáciách počas hry alebo súťaže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
4
uplatňovanie etických princípov v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
4
dodržiavanie hygienických predpisov pri športových aktivitách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie športových pravidiel, predpisov a rozhodnutí príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pri vzdelávaní rozhodcov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.