Technik geológ

Technik geológTechnik geológ pomáha pri všetkých činnostiach, ktoré vykonávajú geológovia. Ovláda problematiku geologického výskumu a prieskumu. Organizuje systematickú dokumentáciu bansko-geologických a geologicko-prieskumných resp. geologicko-výskumných prác. Rieši, alebo spolupracuje pri jednoduchých a komplexných geologických prácach. Ovláda podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa ku geologicko-prieskum­ným technológiám a samostatne spracováva výsledky bansko-geologických a geologicko-prieskumno alebo výskumných prác. Vie použiť moderné aj alternatívne prístupy pri realizácii vedenia bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác a pri ochrane životného prostredia. Vykonáva rôzne technické úlohy, vrátane odberu vzoriek počas ložiskových, hydrogeologických, inžinierskogeologických, geochemických prieskumov, prác na vrtných zariadeniach a účasti na geofyzikálnych prieskumoch a geologických štúdiách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
496079/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
PLTechnik geolog
SKTechnik geoprieskumu
Odporúčaná úroveň vzdelania
P ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
ISCED rozšírenie
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška č. 51/2008 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Poznámka: Odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác (ďalej len „odborná spôsobilosť“) musí mať fyzická osoba, ktorá je zhotoviteľom geologických prác alebo jeho zástupcom, je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologických prác, riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu (ďalej len „zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy“), (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“). Odbornú spôsobilosť overuje ministerstvo skúškou a osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa každých päť rokov. Vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti vzniká odborne spôsobilej osobe právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období minimálne 12 mesiacov.
ISCO-08
3111
SK ISCO-08
3111003
ESCO
1143
SK NACE Rev. 2
B05,B08,M72
CPA 2015
B05,B08,M72
Príslušnosť k povolaniu
3111003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Poskytovať odborné poznatky, metódy a postupy v konkrétnej geologickej oblasti, najmä pokiaľ ide o teoretické alebo vedecké témy, subjektom s rozhodovacou právomocou, technickým pracovníkom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
geofyzika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geofyzika sa zaoberá vrchnou časťou zemskej kôry a významne prispieva k riešeniu úloh v širokom spektre odborov súvisiacich s horninovým prostredím (nerastné suroviny, geológia, environmentálne záťaže, stavebníctvo, archeológia a i.).
Perspektíva: Aktuálna
5
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geológia sa zaoberá zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí. Zahŕňa aj súbor geologických metód a prác, ktorými sa spresňujú poznatky o zložení a zákonitostiach vývoja geologickej stavby zemskej kôry vo vybraných územiach, tiež sa odhadujú prognózne zdroje nerastov a množstvá podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
4
inžinierska geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Inžinierska geológia skúma, zisťuje a overuje inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery vybraného územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby a zisťuje podmienky stability územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby. Spracováva geologické podklady na účely územného plánovania a navrhuje pritom preventívne opatrenia a adaptačné opatrenia. Zisťuje podmienky stability územia náchylného na zosúvanie s návrhom na stabilizovanie územia. Na zosuvných územiach sa skúmajú aj príčiny vzniku deformácií, posudzuje sa potreba ich stabilizácie, prípadne sanácie, navrhujú a realizujú sa okamžité protihavarijné opatrenia. Spracúvajú sa podklady na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby s návrhmi na zakladanie stavieb, a na zosuvných územiach pri objektoch ohrozených zosuvom sa určia podmienky na zabezpečenie stability územia náchylného na zosúvanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
5
hydrogeológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Hydrogeológia skúma hydrogeologické pomery vybraného hydrogeologického regiónu, rajónu, subrajónu a štruktúry, určuje množstvá podzemnej vody v kategórii C a sumarizuje sa aj skôr určené využiteľné množstvá vo vyšších kategóriách. Skúma tiež hydrogeologické pomery na účely komplexného územného plánovania, na ochranu a rozvoj životného prostredia, zisťuje a overuje vhodné horninové štruktúry na zriaďovanie zariadení na využívanie geotermálnej energie a určuje množstvá geotermálnej energie. Skúma hydrogeologické pomery území perspektívnych na odber podzemnej vody.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
5
geochémia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geochémia životného prostredia sa zaoberá objasnením chemickej stránky procesov, ktoré prebiehajú v životnom prostredí, vysvetlením a vyhodnotením prirodzeného pohybu chemických prvkov v prírode a pohybom látok prebiehajúcich v životnom prostredí ako dôsledok činnosti človeka, hodnotením možnosti hromadenia sa a rozptylu prírodných a umelých škodlivín v životnom prostredí, hodnotením environmentálnych a ekologických rizík a interakčných vzťahov ako aj environmentálnym využitím prírodných materiálov pri ochrane životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika geologického výskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Teoretická metodika používaná vo vedeckom výskume zahŕňajúca vykonávanie výskumu na pozadí, zostavenie hypotézy, jej testovanie, analyzovanie údajov a vyvodenie výsledkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika geologického prieskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Teoretická metodika používaná v geologickom prieskume zahŕňajúca vykonávanie jeho jednotlivých etáp so zostavením súboru geologických metód, geologických činností, najmä projektovania, archívnej excerpcie, geologického mapovania, zostavovania geologických máp, sledovania a riadenia geologických prác, geologickej dokumentácie, vyhodnocovania geologických údajov a záverečného spracovania ako aj ďalších druhov prác.
Perspektíva: Aktuálna
5
prístroje a zariadenia na výkon hydrogeologických, inžinierskogeologických, geochemických a geofyzikálnych ako aj iných geologických činností
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V rámci výkonu hydrogeologických, inžinierskogeologických, geochemických a geofyzikálnych ako aj iných geologických činností sú využívané rôzne druhy prístrojov a zariadení so svojimi špecifikáciami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
5
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie softvérov, odborných aplikácií a štatistických metód pri výskume patria k digitálnym kompetenciám, ktoré zahŕňujú súbor teoretických vedomostí, praktických skúseností dôležitých pre používanie informačných a komunikačných technológií a digitálnych médií pri plnení pracovných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
6
ložisková geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ložisková geológia skúma geologické pomery ložiska a jeho tektonickú stavbu, taktiež sleduje rozmiestnenie jednotlivých nerastov podľa kvality. Skúma banskotechnické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť dobývanie zistených a overených zásob nerastov tvoriacich ložiská. Rieši možnosť ukladania odvalov, výsypiek a odkalísk spolu s predpokladanými vplyvmi na životné prostredie. Zisťuje aj výskyt a akumulácia podzemných vôd, ktoré môžu ovplyvniť spôsob dobývania ložiska a zároveň skúma hydrogeologické pomery ložiska. Zisťuje a overuje geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch. Zisťuje a overuje geologické podmienky na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel.
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy spracovania geologických modelov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geologické modelovanie, a to od jednoduchých geologických modelov až po komplexné priestorové 3D modely sa využíva v súčasnosti v oblasti geológie a baníctva na rôznych úrovniach. Nutnosťou je zvládnutie nových modelovacích programov a štatistických metód.
Perspektíva: Aktuálna
5
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banská geológia sa zaoberá získavaním geologických podkladov a ich komplexnou analýzou pre hodnotenie zdrojov nerastných surovín, výchovou odborníkov pre inžiniersku, geologickú a hydrogeologickú prax ako základu pre rie­šenie problematiky geofaktorov životného prostredia (staré banské záťaže, zriaďovanie úložísk odpadov, podzemných zásobníkov a pod.). Posudzuje genetické typy ložísk nerastných surovín, ich možné priemyslové využívanie, štruktúrno-tektonické postavenie ložiskových polí z pohľadu stabilitných pomerov horninového masívu pri realizácii banských diel, tunelových a iných špeciálnych podzemných stavieb. Hodnotenie domáceho a zahraničného potenciálu má aj podni­kateľský rozmer s dôrazom na ekonomiku, manažment a riadenie. Surovinová politika štátu si vyžaduje aj potrebu špeciálnych profesionálnych pracovníkov v oblasti banskej geológie a geolo­gického prieskumu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
5
zásady vedenia geologickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie povinností pri vedení geologických prác je spojená so zásadami vedenia geologickej dokumentácie, zhromažďovaním tak písomnej ako aj hmotnej dokumentácie, evidencii a sprístupňovaní výsledkov geologických prác. Tieto sa vedú od začiatku riešenia až do ukončenia úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy odberu vzoriek hornín, pôdy, vody a ďalších zložiek životného a prírodného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postup vzorkovania a spôsob jeho realizácie môže zásadne ovplyvniť výsledky prieskumu
predmetného územia, preto je mimoriadne dôležité vzorkovacie práce vykonať správne.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch pracovných úrazov, rýchle a správne reagovanie v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri odbornom geologickom dohľade
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Asistuje pri odbornom geologickom dohľade, ktorým sa zabezpečuje kontrola vykonávania geologických prác. Ide o overovanie priebežných výsledkov geologických prác dokladovaných zhotoviteľom geologických prác, kontrolu realizácie technologických postupov, odber kontrolných vzoriek, obhliadku a dokumentáciu odkryvov hornín, horizontálnych, zvislých a úklonných banských diel, rýh, výkopov, odkopov, lomových stien a vrtov, návrh kontrolných a doplňujúcich skúšok, návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika a sledovanie vynakladaných finančných prostriedkov v súlade s projektom geologickej úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia geológovi pri geologickom prieskume životného prostredia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Asistuje, dokumentuje a pomáha geológovi pri geologickom prieskume životného prostredia, kedy sa zisťujú a overujú geologické činitele, sleduje rovnováha medzi využívaním a ochranou životného prostredia a získavajú geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia. Zároveň sa zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, po potvrdení prítomnosti znečistenia sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká znečistenia s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú sa geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia. Asistuje geológovi, zisťuje a overuje pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, pričom sa vyhodnocujú riziká environmentálnej záťaže a navrhuje sa monitoring monitorovania geologických faktorov životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
4
asistencia geológovi pri ložiskovom geologickom prieskume
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Asistuje geológovi pri ložiskovom geologickom prieskume, kedy sa skúmajú geologické pomery ložiska a jeho tektonická stavba, taktiež sa sleduje rozmiestnenie jednotlivých nerastov podľa kvality. Skúmajú sa banskotechnické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť dobývanie zistených a overených zásob nerastov tvoriacich ložiská. Pomáha riešiť a rieši možnosť ukladania odvalov, výsypiek a odkalísk spolu s predpokladanými vplyvmi na životné prostredie. Zisťuje výskyt a akumuláciu podzemných vôd, ktoré môžu ovplyvniť spôsob dobývania ložiska a zároveň skúma hydrogeologické pomery ložiska. Pomáha pri zisťovaní a overovaní a geologických podmienok na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
4
vykonávanie laboratórnych metód testovania geologických vzoriek pri zachovaní bezpečnostných postupov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vykonáva laboratórne testovanie so zachovaním technologických postupov a metodík s bezpečnostným laboratórnym vybavením, pričom sa správne manipuluje so vzorkami a exemplármi. Taktiež zabezpečuje používanie a využívanie platnosti výsledkov získaných pri postupoch výskumu a vedeckého poznania.
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava geologických vzoriek na testovanie a vykonávanie testovania na odobratých vzorkách
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vyberá a pripravuje vzorky na testovanie, overuje ich reprezentatívnosť, obmedzuje náhodnú alebo úmyselnú kontamináciu. Zabezpečuje jasné zaradenie vzorky, jej číslovanie, označuje a zaznamenáva údaje o odbere vzorky. Vykonáva testy na pripravených vzorkách; počas fázy testovania sa musí vyhnúť možnosti kontaminácie. Obsluhuje zariadenie na odber vzoriek v súlade s predpísanými parametrami.
Perspektíva: Aktuálna
5
asistencia pri geologických, geofyzikálnych, geochemických, hydrogeologických a inžiniersko-geologických prieskumoch
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rieši, alebo spolupracuje pri komplexných geologických, geofyzikálnych, geochemických, hydrogeologických a inžiniersko-geologických prácach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
4
asistencia pri geologickom prieskume alebo výskume
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Asistuje pri vykonávaní pokusov, analýze, vývoji nových výrobkov alebo postupov, tvorbe teórie a kontrole kvality.
Perspektíva: Aktuálna
5
rešpektovanie zásad geologického prieskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rešpektuje zásady geologického prieskumu, ktorý zahŕňa súbor geologických metód, geologických činností, najmä projektovanie, archívnu excerpciu, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickú dokumentáciu, vyhodnocovanie geologických údajov, záverečné spracovanie, a ďalších druhov prác, najmä technické práce, geofyzikálne práce, geochemické práce, technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce, vzorkovacie práce a geodetické činnosti, ktorými sa skúmajú a hodnotia jednotlivé zložky, procesy a vlastnosti geologického prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
5
rešpektovanie zásad základného a regionálneho geologického výskumu alebo iba výskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Reľpektuje zásady základného geologického výskumu, ktprý zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí.
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie geologických údajov s vytvorením geologických databáz
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zadáva informácie do systému ukladania a uchovávania údajov pomocou procesov, ako je napríklad skenovanie, manuálne kódovanie alebo elektronický prenos údajov - s cieľom spracovať veľké objemy údajov. Zadáva informácie do štruktúr s cieľom vytvárania geologickej databázy, za účelom získavania a organizácie informácií.
Perspektíva: Aktuálna
5
archivácia geologickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Uchováva geologickú dokumentáciu tak hmotnú ako aj písomnú, ktoré sú nutnosťou a zároveň povinnosťou každej geologickej úlohy. Dokumenty, ako sú protokoly, výsledky analýz a vedecké údaje s použitím archivačných systémov sú dôležité preto, aby jednotliví pracovníci (výskumní ako aj vedeckí pracovníci resp. technickí pracovníci) mohli pri svojom výskume zohľadniť metódy a výsledky z predchádzajúcich štúdií.
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využíva digitálne kompetencie formou odborných softvérových aplikácií od základných až po zložité štatistické aplikácie ale aj metód softvérového spracovania geologických údajov cez grafické spracovanie geologických údajov a vyhľadávanie informácií v geologických databázach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
6
spolupráca pri príprave a vypracovaní prieskumno-technickej a vedeckovýskumnej správy, resp. úlohy, projektu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Spolupracuje pri príprave a vypracovaní technickej alebo výskumnej/vedeckej správy, v ktorej sa opisujú výsledky a procesy technického alebo vedeckého výskumu alebo sa hodnotí pokrok, resp. výsledky nového výskumu. Výsledky každej správy pomáhajú technikom, výskumníkom, vedcom pri zisťovaní najnovších poznatkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie odborných geologických poznatkov a vedomostí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poskytuje odborné poznatky v konkrétnej geologickej oblasti, najmä pokiaľ ide o teoretické alebo vedecké témy, subjektom s rozhodovacou právomocou, inžinierom, technickým pracovníkom, výskumným pracovníkom, vedcom ale aj novinárom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
5
poskytovanie odbornej prípravy a poznatkov zamestnancom bez geologického vzdelania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedie a usmerňuje podriadených zamestnancov pomocou procesu, v ktorom sa naučia potrebné zručnosti pre pracovné miesto bez odborného geologického vzdelania. Organizuje činnosti zamerané na predstavenie pracovných úloh alebo na zlepšenie výkonu jednotlivcov, organizácie pri jednoduchých činnostiach zabezpečujúcich samotný priebeh vykonania úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie prác v teréne a zber geologických dát, údajov a vzoriek
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zúčastňuje sa na zbere geologických údajov, dát a vzoriek počas regionálneho geologického mapovania ale aj geochemického, hydrogeologického, inžinierskogeologického a geofyzikálneho mapovania a zisťovania, zachytávania dát a digitálnych údajov ako možných ďalších meraní. Vykonáva prieskumnú alebo výskumnú prácu v teréne, čo je zhromažďovanie informácií mimo prostredia laboratória alebo pracoviska. Navštívuje miesta s cieľom zhromaždenia konkrétnych informácií o tomto teréne. Zbiera, zriaďuje a prevádzkuje zariadenia na odber vzoriek hornín, vody, plynu alebo pôdy na testovanie.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Plnenie nebezpečných a ťažkých úloh pri dobývaní nerastov v podzemí už nebudú vykonávať ľudia - kľúčovým prvkom je zabudnúť na individuálnu výstroj baníkov a pozrieť sa ako pracuje plne automatizovaná baňa a jej banský systém. Pozornosť sa sústreďuje na tok údajov medzi jednotlivými časťami procesu dobývania (napr. vŕtanie, sledovanie dopravných ciest po ktorých sa pohybujú autonómne vozidlá). Existencia autonómnych vozidiel je už známa a technológia sa už používa, pričom zbiera a vyhodnocuje informácie v reálnom čase. Stroje a pohyblivé súčasti pracujúce vo vysokej vlhkosti, prachu a teplote musia byť stabilné (použitie pokročilých materiálov a technických riešení, samo-opravujúcich sa pohyblivých častí) a musia byť monitorované. Neočakávané poruchy strojov, opotrebovanie súčastí ich výmena za rezervné súčasti v podzemí, servis a analýzy podzemia (roboty a pohyblivé analyzátory). Bezkáblová komunikácia prenikajúca cez horniny. Úprava nerastov in situ. Využívanie geotermálnej (alebo inej) energie produkovanej v podzemí. Snímače pre správne monitorovanie, automatizáciu v drsných podmienkach. Bude potrebná komunikácia cez 4 000 m horniny (zatiaľ neexistuje). Vypracovanie protokolov pre hodnotenie kritických miest v štádiu navrhovania bane, detailné vízie rôznych úrovní automatizácie. Systematické hodnotenie výhod a nevýhod systémov z pohľadu BOZP. Roboty: Exo-skeletony urobia baníkov oveľa silnejšími a neúnavnejšími. Energia: Zlepšenie dodávok energie je potrebná aby mohli pracovať celý deň a noc. Jeden z prvých exo-skeletonov sa používa v Rusku, lokalita Noriľsk, baňa na Ni. Vývoj viacúčelových robotov s fúziou snímačov vysokej integrácie pamäťových čipov a procesorov schopných pracovať v priestoroch s vysokou úrovňou elektromagnetického a iónového žiarenia. Takáto technológia už existuje v železnorudnej bani Kirunavarra, Švédsko. Pre autonómne stroje a zariadenia je dôležitý efektívny príjem energie, mať spoľahlivý a citlivý riadiaci systém. Po splnení uvedených podmienok high-tech baňa budúcnosti môže existovať aj v SR. Hlbinné bane budú môcť byť riadené a kontrolované z akéhokoľvek miesta - Diaľkové ovládanie a kontrola jednotlivých operácií z rôznych častí štátu, či sveta, závisí na veľmi sofistikovanej banskej technológii s autonómnymi robotmi a vyžaduje si extrémne stabilné internetové pripojenia, ktoré musia byť chránené pred priemyselnou špionážou a pred prírodnými katastrofami. Už je to dnešnou realitou, vo svete sa dajú kontrolovať a riadiť pracovné operácia cez internet a nie sme ďaleko od totálneho diaľkového riadenia autonómnych pracovných procesov dobývania. Pokračuje vývoj kontinuálneho dobývania v rudnom baníctve, vývoj diaľkovo ovládaných zariadení, techník diaľkovo riadeného zakladania vyrúbaných priestorov, automatizovaného nabíjania vývrtov výbušninami, selektívneho dobývania, strhávania uvoľnenej horniny, nakladania rúbaniny a jej prepravy. Firma Rio Tinto v októbri 2012 uviedla do prevádzky 13 high-tech nakladacích robotov v diamantovej hlbinnej bani v Západnej Austrálii. Firma Rio Tinto, druhý najväčší producent železnej rudy na svete začala používať prvý komerčný autonómny dopravný systém Komatsu AHS v železnorudnej bani v regióne Pilbara v Západnej Austrálii už v decembri 2008. A podobne firma BHP Billiton, druhá svetovo najväčšia banská spoločnosť mala v roku 2015 v prevádzke 45 autonómnych dumperov Caterpillar v bani Jimblebar v regióne Pilbara. Firma Rio Tinto bola prvá ktorá použila tento systém riadenia bane v júni 2010 z operačného strediska v Perthe na vzdialenosť 1 500 km diaľkovo riadila dobývanie a synchronizovala ho so železničnou dopravou a prístavom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentné bane a lomy s využitím 5G systém - inteligentná baňa a inteligentný lom predstavuje v oblasti digitálnej transformácie, komplexný automatizovaný systém ťažobnej prevádzky, vytvorený prvkami digitálnych technológií, pomocou ktorých je možné automatizovanými metódami s využitím modelových techník, virtuálnej reality a interpretovaním trojdimenzionálnych modelov navrhovať, projektovať a plánovať hlbinné bane a povrchové lomy. Digitalizácia využíva pri týchto činnostiach a ťažobných operáciách digitálne nástroje a postupy, ktoré sú navzájom inteligentne prepojené, takže sa stávajú katalyzátorom pre tvorbu „inteligentnejších“ technologických procesov pri viacúrovňovom riadení ťažby nerastov a získavaní surovín. Digitálna transformácia umožňuje komplexnú digitalizáciu ťažobných procesov, pričom využíva automatizáciu, informačné technológie, umelú inteligenciu, ako aj integráciu digitálnych technológií so snahou vytvoriť digitalizovaný systém inteligentnej bane alebo lomu. Inteligentný systém bane alebo lomu je možné v súčasnosti vytvoriť pomocou nasledovných existujúcich technológií: - zariadenia zavesené na dronoch, ktoré pracujú na princípe vysielania signálov, využívajúc súradnice GPS, umožňujú lokalizáciu dobývacieho priestoru z údajov 3D diaľkového snímania v kombinácii s terénneho snímania), ktoré sú analyzované a integrované so softvérom GIS; - plne integrovaná automatizácia počítačovým softvérom plne programovateľných vŕtacích, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov, ktorých jednotlivé pracovné operácie sú kontrolované, monitorované, riadené a ovládané pomocou diaľkového ovládača z bezpečného operátorského miesta alebo z kabíny operátora, ktorá je napojená na centrálnu riadiacu stanicu mimo ťažobnej prevádzky; - systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajú diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie ako sú napr.: ● robotický nízkoprofilový nakladač s teleriadiacim rádiovým diaľkovým systémom, teleoperačným kontrolným systémom a video systémom, umožňujúci diaľkové ovládanie mechanizmu v priestore alebo z bezpečnostnej kabíny na povrchu; ● diaľkovo ovládaný nakladač so zabudovaným inteligentným teleoperačným a automatizačným systémom, ktorý je ovládaný jedným operátorom alebo v prípade potreby aj viacerých nakladačov a viacerými operátormi; ● diaľkovo ovládané autonómne sa pohybujúce robotické ťažobné a nakladacie stroje (po vopred naprogramovaných trasách), pričom samotná manipulácia a ovládanie lyžice nakladača sa vykonáva joystickom zo vzdialeného operátorského miesta, situovaného aj mimo ťažobnej prevádzky; ● automatizované a diaľkovo ovládané vŕtanie pomocou vŕtacej súpravy vybavenej bezdrôtovým sieťovým pripojením a operátorskou stanicou na mobilnej platforme, pri ktorej sa video a dátová komunikácia v reálnom čase, vrátane všetkých ovládacích prvkov vŕtania a stavu zariadenia, nepretržite zobrazuje pomocou diaľkovo ovládanej kamery v grafike na monitore; ● robotické a automatizované technológie nabíjania vývrtov výbušninami, pri ktorých sa využíva inteligentný autonómny robot pre diaľkové ovládanie procesu nabíjania výbušnín, ktorý dokáže pomocou snímačov automaticky lokalizovať vývrty a naplniť tieto vývrty výbušninami a rozbuškami bez prítomnosti človeka.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri niektorých procesoch úpravy nerastných surovín dochádza k tvorbe oxidu uhličitého, ktorý ako produkt chemickej reakcie nie je možné eliminovať. Oxidy uhlíka predstavujú záťaž pre životné prostredie a obmedzenie ich tvorby (dekarbonizácia) je možné v týchto prípadoch len obmedzením množstva spracovania nerastných surovín. Alternatívnou možnosťou sú rôzne spôsoby zachytávania CO2, a jeho následného skladovania alebo využívania. Pre zachytávanie môžu byť využité rôzne technológie, napríklad absorpčné, adsorpčné, technológia chemických slučiek, membránové technológie. Takto zachytený uhlík je možné uskladniť, zväčša v podzemných ložiskách, alebo využiť premenou na iné produkty, napríklad biopalivá, chemické látky, polyméry.
Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.
Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok -
Charakteristika:
"Dróny umožnili efektívnejší a ekonomickejší plošný zber dát v menších lokalitách (na rozdiel od klasickej leteckej fotogrametrie), prístupný aj menším geodetickým firmám a geodetom podnikajúcim ako fyzické osoby. Možno ich využiť nie len na mapovanie terénu pred projektom, ale aj na geodetickú kontrolu počas výstavby a na geodetickú časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Vzniknú tak 2D, alebo 3D základné účelové mapy (základné mapy diaľnic a rýchlostných komunikácií, základné mapy závodov, technické mapy miest a obcí a pod.). Pri plošnom zbere dát sa využíva fotogrametria, alebo skenovanie. V stavebníctve sú drony využívané na nebezpečných alebo nedostupných miestach. Využitie majú pri vizuálnej kontrole porúch striech, fasád, mostov, tunelov. Za nebezpečné miesta sa považujú najmä nezabezpečené miesta vo výškach a staveniská s vykonávaním demolačných a trhacích prác. S nainštalovaním termokamery je možné s dronom efektívne a bezpečne identifikovať tepelné mosty, alebo poruchy elektroinštalácie, alebo vodoinštalácie budov. "
Charakteristika:
Nadačný model – pri tomto modeli projekt získava základné financovanie. Administrátor fondu spravuje toto základné financovanie a projekt je financovaný z úrokov získaných z fondu. Model členstva – zainteresované organizácie prispievajú určitou sumou, buď len pri vstupe alebo prispievajú ročným príspevkom alebo predplatným členstva. Model darcovstva – pri tomto modeli projekt získava podporu širšej komunity a prijíma dotácie. Konverzný model – organizácia ponúkne niečo zdarma a prijímateľ voľnej služby sa stane časom platiacim zákazníkom. Model platby prispievateľa - Model sa skladá z mechanizmu, kedy sa prispievatelia svojimi príspevkami podieľajú na nákladoch zriadenia predmetnej služby alebo produktu a následne poskytovateľ voľne sprístupní danú službu alebo produkt prispievateľom. Sponzorský model – finančná podpora prispievateľa je zverejnená „sponzorským oznamom“ pri verejnej príležitosti alebo prostredníctvom rozhlasového, či televízneho vysielania. Inštitucionálny model – variácia sponzorského modelu, kedy inštitúcia prezentuje vlastnú iniciatívu na realizácii projektu. Vládny model - podobný inštitucionálnemu modelu, len predstavuje priame financovanie projektov vládnymi organizáciami. Partnerstvá a výmeny - aj keď sa o nich možno neuvažuje ako o finančnom modeli, napriek tomu zohrávajú dôležitú alebo potenciálnu úlohu pri realizácii projektov. Pri implementácii niektorého z uvedených modelov získavania zdrojov v akademickej sfére sa zabezpečuje podpora a spolupráca ľudských zdrojov v samotnej realizácii jednotlivých projektov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.