Jazykovedec (filológ, lingvista)

Jazykovedec (filológ, lingvista)Jazykovedec (filológ, lingvista) sa zaoberá výskumom stavby, štruktúry a historického vývinu jazykov. Analyzuje pôvod, stavbu, štruktúru a funkciu jednotlivých jazykov. Môže byť odborníkom na živé aj mŕtve jazyky alebo dialekty. Tvorí a začleňuje novú terminológiu do jazyka, pripravuje a tvorí odborné jazykové publikácie a slovníky spisovného jazyka. Uplatní sa predovšetkým ako vedecko-výskumný pracovník, pracovník jazykovedných inštitúcií, či vo verejnej správe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496075/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKFilológ
SKLingvista
ENPhilologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766,767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2643
SK ISCO-08
2643007
ESCO
1085
SK NACE Rev. 2
M72,M74,P85
CPA 2015
M72,M74,P85
Príslušnosť k povolaniu
2643007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
filológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
lingvistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Lingvistika, kognitívna lingvistika, teoretické prístupy v lingvistike, dejiny lingvistiky, korpusová lingvistika, formálna lingvistika.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy lingvistického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Úprava digitálnych dát
7
vzťah jazyka a spoločnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy klasifikovania jazykovej evolúcie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online vzdelávanie
7
jazyková kultúra
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Teória a prax jazykovej kultúry
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
morfológia slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
7
etimológia a jazykový zemepis
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
filozofia jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fonológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy fonológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
onomastika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
územná diferenciácia nárečí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy filozofie.
Perspektíva: Aktuálna
7
fonetika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy fonetiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
E-knihy
7
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Video vo vzdelávaní
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Video vo vzdelávaní
2
analýza konkrétnych jazykových situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
analýza vzťahu jazyka a spoločnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
syntéza získaných poznatkov z jazykových analýz
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výskum spisovných a nespisovných útvarov jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri výskume slovnej zásoby
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
programovanie pre korpusovú lingvistiku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
tvorivé uplatnenie metódy lingvistického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
spolupráca pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie v lingvistickom výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
začleňovanie novej terminológie do spisovného jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
spolupráca pri štandardizácii geografického názvoslovia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
vytváranie slovníkov a učebníc spisovného jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
E-knihy
7
využitie databáz na vyhľadávanie informácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Úprava digitálnych dát
7
spolupráca pri tvorbe základných kodifikačných príručiek
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
odborné spracovávanie výsledkov jazykových situácií získaných vedeckými analýzami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pri uplatňovaní spisovného jazyka v praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
publikovanie, prednášanie a prezentovanie poznatkov lingvistického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
7
aplikácia počítačových programov pre lingvistiku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Úprava digitálnych dát
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.