Poradenský psychológ

Poradenský psychológPoradenský psychológ vykonáva psychologické poradenstvo v oblasti prevencie, posudkovej činnosti a liečebno-výchovných procesov pre jedincov všetkých vekových kategórií. Poskytuje konzultácie v oblasti vzdelávania, kariérneho poradenstva, osobnostného, manželského a predmanželského poradenstva. Podieľa sa na zabezpečovaní psychodiagnostickej, psychoedukačnej, informačnej a podpornej činnosti. Dokáže fundovane vysvetliť ľudské správanie v emocionálnom, sociálnom, rodinnom alebo inom kontexte. Využíva osobné pohovory, štandardizované testy a psychologické metódy. Jednotlivcovi dokáže poskytnúť odporúčanie pre jeho rozhodovanie v určitej situácii alebo pri riešení jeho problémov. Je uplatniteľný v sektore vzdelávania, vo vede a výskume, v zdravotníctve, v sociálnych službách, ale aj v súkromnej sfére.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496071/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENCounseling psychologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2634
SK ISCO-08
2634002
ESCO
1014
SK NACE Rev. 2
P85,Q86
CPA 2015
P85,Q86
Príslušnosť k povolaniu
2634002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Úprava digitálnych dát
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesijná orientácia a voľba povolania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a techniky kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia výchovného ovplyvňovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické východiská konzultačnej činnosti a poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programy integrácie a inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, programy sociálnej rehabilitácie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
techniky individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etické princípy v koučovacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
práca so skupinou, skupinová dynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy psychologickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
7
metódy a formy diagnostiky a prevencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne a kulturologické otázky vo vzťahu k psychoterapii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
duševné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
právne predpisy upravujúce systém poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy administratívy a vedenia dokumentácie v oblasti zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii dieťaťa, v metódach sociálnej práce, v psychologickej pomoci a starostlivosti, výchove, liečebno-výchovnej starostlivosti, diagnostike, špeciálno-výchovnej starostlivosti, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7
plánovanie a projektovanie procesu vzdelávania a poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
aktualizácia a tvorba psychodiagnostických kritérií a metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov psychologických vyšetrení a testov z hľadiska vhodného profesijného uplatnenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Úprava digitálnych dát
7
vyhodnocovanie psychologických testov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
7
analýza všeobecno-pedagogických, všeobecno-didaktických a psychologických osobitostí učenia sa dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie diagnostiky a prevencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonizácia vzťahov medzi jednotlivcom a skupinou, riešenie interpersonálnych problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stimulovanie sociálnej integrácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie prosociálneho správania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zlaďovanie sociálnych vzťahov (medzi žiakmi, dospelými, rodičmi, učiteľmi)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podporovanie zdravého sebavedomia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: korigovanie komplexov menejcennosti
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie pomoci na prekonávanie sociálnej izolácie jednotlivcov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
spolupráca s lekárom pri prevencii vzniku duševných porúch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie informácií z verejne dostupných aj komerčných informačných zdrojov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.