Etnológ

EtnológEtnológ skúma vznik a formovanie rôznych kultúr, ich hmotné, duchovné a sociálne stránky. Skúma, ako sa prostredníctvom kultúry prejavuje človek. Študuje spôsoby, akými si človek vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti. Pri štúdiu rôznych ľudských kultúr aplikuje poznatky viacerých prírodných a sociálnych vied. Zameriava sa pri tom predovšetkým na otázky rasy, etnicity, rodu a identity členov rôznych komunít, ako aj povahy náboženských javov a vzťahov v nich, jestvovanie rituálov a presvedčení o usporiadaní sveta či prejavy materiálnej kultúry a folklóru. V rámci výskumnej práce realizuje kvalitatívny terénny výskum. Pozorovaním a rozhovormi popisuje a analyzuje určitú kultúru vo vzťahu k istej spoločnosti v konkrétnom čase a priestore, pričom využíva aj archívne a historické pramene. Porovnáva vzťahy a podobnosti medzi charakteristikami rôznych národov v historickej perspektíve. Uplatňuje sa vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách, múzeách, osv...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496064/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632004
ESCO
1004
SK NACE Rev. 2
M72
CPA 2015
M72
Príslušnosť k povolaniu
2632004

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
religionistika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Odborná terminológia v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
6
lingvistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
história
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
muzeológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
európska mytológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jazyk, myslenie a kultúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna a materiálna kultúra
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Odevy, strava, staviteľstvo a bývanie, remeslá a výroba.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky etnologického výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Terénny výskum, kvalitatívne metódy - pozorovanie a rozhovor, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny etnológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociokultúrne štúdium a etnológia rodiny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európska a mimoeurópska etnológia a folkloristika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória etnológie a etnografie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrne regióny Slovenska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudové umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a žánre folklóru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kalendárne obyčaje a obyčaje životného cyklu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obradová kultúra európskych národov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kategórie a pojmy etnicity
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etnická história a štruktúra Slovenska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske minority a migračné štúdiá
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna a sociálna antropológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
regionalistika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
civilizácie a kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna identita, etnicita a multikulturalizmus
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúra ako adaptačný, normatívny, symbolický a kognitívny proces
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Rozvoj digitálnych humanitných vied
Digitálne umenia
6
zásady, metódy a postupy prieskumov a analýz v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o marketingu v kultúre.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
dejiny antropologického myslenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
urbánna a rurálna antropológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
etnomuzikologické poznatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore etnológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh projektov v oblasti etnológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov v oblasti etnológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných úloh v odbore etnológia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výsledkov výskumov a poznatkov z etnológie pri rozvoji skúmanej komunity
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v etnológii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedných periodikách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore etnológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odborno-poradenskej, metodickej a informačno-dokumentačnej činnosti pre kultúrne zariadenia, iné právnické a fyzické osoby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach v oblasti etnológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nadväzovanie kontaktov a komunikácia s členmi skúmanej komunity
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva a informatizácie kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
Rozvoj digitálnych humanitných vied
6
využívanie najnovších informačno-komunikačných technológií a mediálnych edukačných programov v pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V rámci etnologickej praxe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – nové technológie pri výskume a zabezpečení ochrany a udržateľného využitia kultúrneho dedičstva
Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách.
Charakteristika:
Digitálme humanitné vedy možno podľa definície z učebnice The Digital Humanities: A primer for Students and Scholars (Digitálna humanitná veda: Základný šlabikár pre študentov a učencov) od Gardinerovej a Musta (2015) vymedziť ako „oblasť vedy, výskumu, ale i výučby v prieniku výpočtovej techniky a disciplín humanitných vied. Rozvoj v oblastiach humanitných vied, výpočtovej a digitálnej techniky predstavuje v praxi digitálnych humanitných vied širokú škálu tém, od kurátorov online zbierok až po data mining veľkých objemov dátových sád kultúrnych objektov. Digitálne humanitné vedy sa zaoberajú ako digitalizovanými, tak aj pôvodnými digitálnymi materiálmi, kombinujú metódy tradičných humanitných odborov (ako je história, filozofia, lingvistika, literatúra, umenie, archeológia, hudba a kultúrne štúdiá) a spoločenských vied s komputačnými metódami a nástrojmi (ako vizualizácia dát, vyhľadávanie informácií, dolovanie z dát, štatistiky, dolovanie z textu, digitálne mapovanie), a zahŕňajú aj digitálne publikovanie.“ S DH však súvisia aj štúdiá a teória nových médií, štúdiá hier a informačná veda, a to najmä pokiaľ ide o dizajn, projektovanie a analýzy (Digital humanities 2017). Digitálne humanitné vedy sú rôznorodé a stále sa rozvíjajúce oblasti, ktoré zahŕňajú prax humanitného výskumu v informačných technológiách a prostredníctvom nich a skúmanie toho, ako sa môžu humanitné vedy vyvíjať prostredníctvom ich zapojenia do technológií, médií a výpočtových metód. Vzdelávanie by sa mohlo orientovať na okruhy súvisiace s problematikou vzniku a využívania digitálnych zdrojov v humanitných vedách, technológie internetu a sietí, programovania, štruktúry dát a metadát, linkovania dát, dataminingu a textminingu.
Charakteristika:
Prepojenie umenia, kultúry a kreativity nie len so sektormi priemyslu, ale aj s výskumnými a vedeckými inštitúciami, kde sa umelci a odborníci z KKP priamo zúčastňujú na výskume; stále aktuálnejšie je uplatňovanie umeleckých metód pri výskume (tzv. art-based research).
Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.
Charakteristika:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o vytváranie podmienok na budovanie efektívnej spolupráce a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a oblasti rozvoja životného prostredia v rámci ekologickej filozofie, zdravia, prepájanie sociálnych vied s umením a kultúrou a i., rozvoj a podpora kreatívnych klastrov, „vzdelávacích laboratórií“, tvorivých centier, spoločných pracovných priestorov, programov vytvárania kontaktov a kultúrnych a kreatívnych zoskupení a sietí, rastúce tendencie vzniku centier pre kreativitu a umenie, komunitné priestory v mestách a obciach.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálna komunikácia je komunikácia realizovaná prostriedkami IKT, ako je počítač, notebook, tablet, (smart)mobil a Internet. Vybavenosť vzdelávacích inštitúcií, digitálna gramotnosť aktérov vzdelávania učiteľov i žiakov, dáva všetky predpoklady jej využitia aj vo vzdelávaní a obohatiť jeho klasickú formu o inovatívne prvky digitálnej komunikácie. Digitálnu komunikáciu možno využiť nielen pri komunikácii medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi žiakmi navzájom, nielen pri vzdelávacom procese, ale aj vo voľnom čase a obohatiť tak identitu aktérov vzdelávania. Vo vzdelávaní nachádzajú svoje využite všetky formy digitálnej komunikácie. Z tých najčastejších je to text, ktorý sa používa ako email. Jeho výhoda je, že si vyžaduje iba základnú digitálnu gramotnosť. Komunikáciu možno obohatiť prílohami, ktorými môžu byť dokumenty rôznych formátov. Komunikácie sa môže zúčastniť viacero účastníkov. IKT umožňujú tiež komunikáciu online a možno ju obohatiť o video a sprístupnenie nových informačných zdrojov a prezentáciu dokumentov rôznych formátov. Vo vzdelávaní nachádzajú svoje uplatnenie aj sociálne médiá, kde sa komunikácia robí cez virtuálnu sieť a záujmové skupiny. Digitálna komunikácia nachádza veľmi dobré uplatnenie pri online vzdelávaní. Pri online vzdelávaní dochádza ku digitálnej komunikácii medzi učiteľom a žiakom, ktorej cieľom poskytnúť znalosti z predmetnej oblasti vzdelávania na strane učiteľa a získať znalosti a zručnosti na strane žiaka. Informačné zdroje majú e-formu a sú sprístupniteľné ako učiteľovi, tak žiakovi. Prezentácia sa uskutočňuje digitálnou komunikáciou, obohatenou o video, sprístupnenie a prezentovanie externých informačných zdrojov. Dostupnosť je z ľubovoľného miesta s prístupom na Internet. Využiť možno všetky známe formy digitálnej komunikácie. Online vzdelávanie je podmienené digitálnou gramotnosťou a prístupom k technologickým prostriedkom, ako aj Internetu. Je použiteľné na všetky formy vzdelávania. Prístupom k aktuálnym informačným zdrojom, ich obohatenou prezentáciou, schopnosťou učiť sa, má mimoriadny význam pri celoživotnom vzdelávaní sa. Digitálna komunikácia a online vzdelávanie robia vzdelávanie dostupnejším, inkluzívnejším. S rozvojom technológií a využívaním prostriedkov umelej inteligencie ich význam a užitočnosť ešte narastie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.