Sociológ

SociológSociológ sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov a javov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi. Skúma interakciu medzi jedincom a spoločnosťou. Vykonáva vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti a poradenstvo v oblasti výskumu sociálneho prostredia a medziľudských vzťahov. Sociológ je schopný identifikovať a skúmať sociálne javy, procesy a problémy na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Uskutočňuje sociologické výskumy, vytvára alebo aplikuje sociologické teórie, prostredníctvom ktorých reflektuje stav a premeny spoločnosti a jej jednotlivých častí. Využíva existujúce alebo vytvára nové metodologické postupy sociologického výskumu. Získané poznatky prenáša do spoločnosti publikačnou, prednáškovou, pedagogickou, expertnou alebo poradenskou činnosťou. Je uplatniteľný v oblasti výskumu verejnej mienky, marketingu, personalistiky, rozvoja ľudských zdrojov, vo verejnej správe, v podnikateľskom sektore i neziskovom sektore.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496061/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
CSSociolog
ENSociologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632001
ESCO
1003
SK NACE Rev. 2
M72,M73,M74,P85
CPA 2015
M72,M73,M74,P85
Príslušnosť k povolaniu
2632001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy filozofie. Orientácia vo filozofických problémoch. Základy terminológie a pojmov používaných vo filozofii. Porozumenie kľúčovým problémom filozofie a ich vybraným riešeniam.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
5
logika a metodológia vedy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie, psychických procesov a procesy v rámci sociálnej interakcii. Základná terminológia. Vývoj psychológie a jednotlivé školy/smery psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Psychoanalýza. Personológia. Existenciálna psychológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Terminológia, história sociológie a sociálneho myslenia, metodológia sociologického výskumu, koncepcie a sociologické teórie, minulé a najnovšie sociologické trendy, najnovšie poznatky v sociológii, sociologické disciplíny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
sociologický výskum
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Projekt vedeckého výskumu v sociológii, adekvátnosť výskumných techník vzhľadom na daný kontext. Primeranosť využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Postupy pri vypracovaní projektu sociologického výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne javy, procesy a problémy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Rozšírený človek / Augmented human
7
demografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy demografie. Základné demografické javy a procesy. Základné informácie o populačnom vývoji. Aplikácia sociologických teórií a analýz v rámci demografického vývoja. Demografia na území Slovenska.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
multikultúrne prvky správania a komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
politológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy politológie. Základná terminológia a obsah politológie. Súčasné prístupy. Úvod do problematiky demokracie, foriem vládnutia, vývoja a funkcie politických strán. Teoretická charakteristika štátu, teórie vzniku štátu, funkcie štátu, občan, občianska spoločnosť, štátna moc.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy ekonómie. Koncepty a základná terminológia. Základné ekonomické javy,
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
médiá a spoločnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
antropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy antropológie. Terminológia a smery antropológie. Základy sociálnej antropológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Úprava digitálnych dát
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Rozšírený človek / Augmented human
Úprava digitálnych dát
7
spôsoby a metódy tímovej práce pod jednotným velením
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia legislatívnych poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
2
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia v oblasti sociológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie metodológie sociologických prieskumov a interpretácia zistených dát pri skúmaní podstaty ľudského správania a sociálnych situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych dát
7
overovanie získaných informácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
6
aplikácia matematicko-štatistických metód v sociológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výsledkov výskumu v rôznych oblastiach spoločenského života a hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivý prístup k rozvoju psychologickej teórie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
5
tvorivý prístup k rozvoju sociologickej teórie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivé integrovanie poznatkov a faktov z blízkych vedeckých disciplín do sociologických analýz
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
implementácia sociologických metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia poznatkov z antropológie pri riešení konkrétnych problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami, popr. ďalších potrebných informácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna bezpečnosť
Úprava digitálnych dát
7
vyhľadávanie a využívanie vedeckých metód a postupov v sociologickom výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na vykonávanie sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na články, anotácie, bulletiny, katalógy, almanachy, mapy a pod.
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
Rozšírený človek / Augmented human
7
vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a publikačných periodikách s primeraným citačným ohlasom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vyjadrovanie sa k aktuálnym politickým udalostiam
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
nadviazanie rozhovoru a komunikácia na viacerých úrovniach spoločnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti sociológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online interná a externá komunikácia
7
aktívne počúvanie, kladenie otázok, spätná väzba, facilitovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
aplikácia informačných technológií v sociológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
7
vedenie tímu odborných pracovníkov a koordinácia ich činnosti pri vykonávaní sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
projektovanie, realizovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie výskumných projektov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
organizácia sociologického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.