Sociálny pedagóg

Sociálny pedagógSociálny pedagóg je odborný zamestnanec, ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä deťom a žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi, deťom a žiakom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496056/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENSocial Pedagogue
ENSocial Educator
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže sociálny pedagóg vykonávať nadstavbové odborné činnosti v oblasti sociálnych vecí a rodiny na účel ustanovený osobitným predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Potvrdenie bezúhonnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ.

Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 52 ods. 5)
Poznámka: Protokol sa vyžaduje ako doklad v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. pre zaradenie do kategórie samostatný pedagogický zamestnanec.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359002
ESCO
1020
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifiká vzdelávania detí na 1. stupni základnej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vzdelávanie a výchova v základnom školstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávanie a výchova v strednom školstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístupy v protidrogovej prevencii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
multikultúrna výchova
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
výchova proti šikanovaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pedagogický, psychologický a sociálny základ výchovného procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terminológia, teoretické východiská, strategické dokumenty a právne predpisy v oblasti vzdelávania mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné teoretické modely výchovy, socializácie a akulturácie človeka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy koordinovania práce s mládežou, aktivít voľnočasových a mimoškolských pôsobností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov aj z aspektu pomocných vied patopsychológie, patobiológie a sociálnej patológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodológia výchovného ovplyvňovania správania žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
techniky individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby vymedzenia základných právnych noriem o ochrane detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pedagogika voľného času, teória výchovy, špeciálna pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít a neformálneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
6
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy diagnostiky a prevencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
duševné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interkultúrne rozdiely
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentácii dieťaťa, v metódach sociálnej práce, v psychologickej pomoci a starostlivosti, výchove, liečebno-výchovnej starostlivosti, diagnostike, špeciálno-výchovnej starostlivosti, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie výchovno-vzdelávacích cieľov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie vzdelávacích aktivít, stanovovanie a plánovanie personálneho, priestorového a materiálno-technického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba výchovných programov zameraných na resocializáciu, zdravie a duševnú hygienu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
6
vedenie pedagogickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
triedenie a evidencia dokumentov/písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva rodičom, učiteľom a vychovávateľom pri vzdelávaní a výchove detí (žiakov) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
plánovanie a realizácia sociálno-pedagogického poradenstva s jednotlivcom a so skupinou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
spolupráca a komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov, zamestnávateľskými zväzmi, s psychológmi, ďalšími učiteľmi a vychovávateľmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
zabezpečenie realizácie účelových preventívnych aktivít pre žiakov a ich zákonných zástupcov zameraných na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, profesijnej orientácie, prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podieľanie sa na plánovaní a príprave športových a voľnočasových podujatí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protidrogová prevencia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna účasť na výchove proti šikanovaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov v školskom prostredí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a realizovanie programov pre voľnočasové aktivity s uplatňovaním pedagogických a psychologických zákonitostí, zásad a princípov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.