Pedagogický asistent

Pedagogický asistentPedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu. Podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496055/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENTeaching assistant
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359001
ESCO
777
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základné pedagogické pojmy, základy didaktiky výchovno-vzdelávacej činnosti, výchovno-vzdelávací proces, ciele a obsah výchovy a vzdelávania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzdelávanie a výchova v základnom školstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
výchova a vzdelávanie zvlášť nadaných detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzdelávanie detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
špeciálna pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základné pojmy, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím, problematika sociálneho znevýhodnenia, poruchy autistické a problematika integrácie postihnutých medzi intaktných žiakov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
pedagogická a sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Psychologická podstata výchovno-vzdelávacieho procesu, špecifiká osobnosti žiaka, východiská, zdroje a metódy poznávania osobnosti jedinca, pedagogická komunikácia, psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
sociálna patológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti riešenia výchovno-vzdelávacích problémov, sociálne deviácie, odlišnosti v práci so žiakmi z odlišného kultúrneho prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
4
špecifiká komunít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4
vedenie dokumentácie podľa pokynov pedagogického zamestnanca
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie individuálnej pomoci pri príprave na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
4
spolupráca a komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka, pedagógmi, poradenskými zariadeniami
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Organizácia otvorených vyučovacích hodín pre rodičov, spoločenských podujatí v spolupráci s rodičmi, stretnutí s rodičmi, pedagógmi a poradenskými zariadeniami.
Perspektíva: Aktuálna
4
navštevovanie rodín a komunít detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach mimoškolských aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy.
Perspektíva: Aktuálna
4
pedagogická asistencia (pomoc učiteľom), vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy pri výchovno-vzdelávacej činnosti podľa stanovených pokynov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi pedagogického zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie pomoci a súčinnosť pri príprave učebných pomôcok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
využívanie vhodných foriem podpory žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Využívanie vhodných metodických materiálov a pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese. Používanie špeciálnych prístupov a metód pri práci so žiakom.
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia vedomostí a zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
vytváranie základných pracovných a hygienických návykov žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
4
podpora sociálno-kultúrnej integrácie žiakov do školského prostredia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Uľahčovanie adaptácie žiaka na prostredie školy, pomáhanie pri prekonávaní bariér.
Perspektíva: Aktuálna
4
sprevádzanie žiakov počas školských akcií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie rovností príležitostí vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zúčastňovanie sa vzdelávaní určených pre pedagogických asistentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
vykonávanie pedagogického dozoru
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: poskytovanie prvej pomoci pri drobných úrazoch a poraneniach, pri život ohrozujúcich poraneniach a úrazoch
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
4
riešenie vzdelávacích a výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.