Učiteľ jazykovej školy

Učiteľ jazykovej školyUčiteľ jazykovej školy je pedagogický zamestnanec, ktorý realizuje vzdelávaciu a výchovnú činnosť v rámci jazykového vzdelávania účastníkov kurzov cudzích jazykov v jazykových školách. Učiteľ jazykovej školy vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na komunikáciu v cudzom jazyku, poskytuje jazykové vzdelanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacích programov primárneho jazykového vzdelania žiakom základných škôl a podľa vzdelávacích programov všetkých stupňov jazykového vzdelania žiakom stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým. Rozvíja schopnosti poslucháčov porozumieť vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, fakty a názvy ústnou formou a písomnou formou v spoločenských a kultúrnych súvislostiach. Vytvára textové a iné podporné študijné materiály. Pripravuje poslucháčov na vykonanie štátnej jazykovej skúšky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496050/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKLektor cudzích jazykov
SKUčiteľ cudzích jazykov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Zákon č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2353
SK ISCO-08
2353001
ESCO
757
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2353001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Video vo vzdelávaní
7
vývoj a aktuálny stav príslušného cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
metodika diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
špecifiká učenia sa dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
výchova a vzdelávanie zvlášť nadaných detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
vzdelávanie detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Virtuálna realita vo vzdelávaní
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika tvorby školského vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
teoretické východiská plánovania a projektovania, vrátane kritérií tvorby vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
metódy hodnotenia poslucháča a ich psychodidaktické aspekty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
rôzne formy motivácie detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metodické pokyny hodnotenia na klasifikáciu cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná teoretické východiská a spôsoby, didaktika a didaktika vyučovania cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
obsah, metodológia a epistemológia príslušného cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
zásady využívania didaktických pomôcok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
filozoficko-metodické východiská, formy, druhy hodnotenia žiaka a ich psychodidaktické aspekty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
požiadavky a kritériá hodnotenia vedomostí a zručností poslucháča na vykonanie štátnej jazykovej skúšky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
Spoločný európsky referenčný rámec jazykov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
plánovanie a projektovanie edukačného procesu v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami uchádzačov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
stanovenie kritérií hodnotenia priebehu a výsledkov učenia sa poslucháča
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
vymedzovanie cieľov učenia sa poslucháčov orientovaných na rozvoj ich jazykových zručností a ich formulácia v podobe učebných požiadaviek
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
plánovanie a realizácia vlastného profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
identifikovanie učebného štýlu a individuálnych edukačných potrieb poslucháča
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
vhodné využívanie formatívnych a sumatívnych hodnotení učenia sa poslucháča
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
výber vzdelávacieho obsahu v súlade s požadovanými výkonovými štandardmi a edukačnými cieľmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
spolupráca na tvorbe a inovácii školského vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
vedenie určenej pedagogickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
zisťovanie spätnej väzby a zohľadnenie zistení v oblasti vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
reflektovanie skutočného procesu učenia sa, porovnávanie s naprojektovaným procesom a uskutočnenie korekcií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
aplikovanie vedomostí z didaktiky cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
ovplyvňovanie pozitívnej klímy a prostredia podnecujúceho rozvoj osobnosti poslucháčov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
správanie sa v súlade s profesijnou etikou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
výber a využívanie efektívnych vyučovacích foriem a metód vzhľadom na aktívne učenie sa poslucháča
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
využívanie diferencovaných úloh pre dosahovanie individuálnych edukačných cieľov poslucháčov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
zvolenie účinnej stratégie pre vyučovanie poslucháča so vzdelávacími problémami, resp. talentovaného poslucháča
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.