Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiVychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím v špeciálnych školách a školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, deti a žiakov s poruchami správania v špeciálnych výchovných zariadeniach. Zameriava sa na efektívne využívanie ich voľného času, formuje osobnosť detí a mládeže s cieľom dosiahnuť čo najvyšší stupeň socializácie. Rešpektuje a pozná individuálne osobitosti zdravotného či iného postihnutia, znevýhodnenia. Primeranými aktivitami rozvíja ich záujmy a potreby. Pomáha rozvíjať ich nezávislosť a samostatnosť, schopnosť zaradiť sa do kolektívu, do pracovného procesu. Vytvára podmienky na ich komplexnú rehabilitáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496048/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKVychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
SKVychovávateľ v špeciálnej škole a v špeciálnom výchovnom zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2352
SK ISCO-08
2352001
ESCO
748
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2352001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
pedagogický, psychologický a sociálny základ výchovného procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
rôznorodé typy aktivít a programov využívaných v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
kompenzačné pomôcky a prostriedky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
4
pedagogicko-psychologické zásady a postupy práce so skupinami používateľov so špecifickými potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vývinové a individuálne charakteristiky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
rôzne formy motivácie detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Systémy riadenia vzdelávania
4
metódy identifikácie východísk na integráciu a inklúziu s ohľadom na konkrétne individuálne potreby dieťaťa s postihnutím
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória a metodika animačných činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
špecifická komunikácia s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Každé dieťa so zdravotným znevýhodnením má špecifické potreby a špecifické komunikačné požiadavky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
4
nové trendy v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít a neformálneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Jedinci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú (okrem iných problémov súvisiacich s ich znevýhodnením) problém sústrediť sa a vydržať pri akejkoľvek aktivite. Vychovávateľ hľadá nové spôsoby, modely, trendy voľnočasových aktivít. Využíva netradičné pomôcky, digitálnu techniku a pod., ktorými zaujme cieľovú skupinu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Systémy riadenia vzdelávania
4
princípy tvorby výchovných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4
migrácia, ľudské práva a rozvoj
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hranie hier vo vzdelávaní
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hranie hier vo vzdelávaní
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
4
etiológia a symptomatológia postihnutí, narušení a ohrození so zreteľom na interpretáciu špeciálnopedagogických javov a procesov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
rodinné a širšie sociálne prostredie fyzických osôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4
aplikácia princípov neformálneho vzdelávania a nových trendov do výchovno-vzdelávacích programov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
stanovenie a plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov a dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
analýza a hodnotenie správania sa žiaka v procese výchovy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
tvorba programov integrácie a inklúzie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
tvorba výchovných programov a zaraďovanie výchovno-vzdelávacích podujatí a aktivít v nadväznosti na analýzu potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
4
vedenie dokumentácie o výchovnom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nových trendov v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít a neformálneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
4
spolupráca s rodinou a ďalšími blízkymi dieťaťa (žiaka) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad, metód, organizačných foriem, prostriedkov a obsahu animácie s ohľadom na vekovú kategóriu - detí, mládeže a dospelých s dôrazom na osobitosti človeka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
4
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
4
akceptovanie individuality každého žiaka, zhodnotenie aktuálneho stavu, návrh a realizácia opatrení vo výchovnom procese žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie špecifickej komunikácie s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pozná individuálne osobitosti žiaka, študenta. Využíva hru ako špecifický komunikačný prostriedok k rozvoju osobnosti, adekvátnu jeho možnostiam a schopnostiam prijať informáciu, ale aj záujmom a módnym trendom, ktorým podliehajú aj deti a mládež so zdravotným znevýhodnením.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
4
uplatňovanie pedagogických a metodologických vedomostí na rozvoj kompetencií žiaka s ohľadom na jeho potreby
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
aplikácia špeciálnych metód na kompenzáciu príslušného zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
4
motivácia zverencov k záujmu o dosahovanie lepších výkonov a výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4
plánovanie, organizácia, realizácia a vyhodnocovanie výchovných a voľnočasových aktivít detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími, potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Terapeutické pomôcky
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Strojové náčinie (posilňovacie stroje, trenažéry...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.