Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor)

Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor)Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor) vykonáva kontrolnú, monitorovaciu a poradenskú činnosť v školách a v školských zariadeniach. Jeho hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu kvality výchovy a vzdelávania, na získavanie, spracúvanie a hodnotenie zistení a poznatkov z inšpekčnej činnosti v školách a školských zariadeniach. Kontrolovanému subjektu poskytuje objektívnu spätnú väzbu a poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov. Školský inšpektor kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ako aj súlad medzinárodného programu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní. Vykonáva kontrolu procesu výchovy a vzdelávania a jeho výsledkov ako aj odbornosť vyučovania. Posudzuje vhodnosť priestorových a materiálno-technických...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496046/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKInšpektor
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o vykonaní prvej atestácie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 61 ods. 6)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 96 mesiacov.
Poznámka: Školský inšpektor musí spĺňať podmienku osem rokov pedagogickej praxe v škole alebo v školskom zariadení, absolvovať I. atestáciu (do 31.10.2009 I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu) a pôsobiť minimálne tri roky v riadiacej funkcii v školstve alebo v pracovnom zaradení metodika alebo v pracovnom zaradení školského inšpektora, alebo absolvovať II. atestáciu (do 31.10.2009 II. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2351
SK ISCO-08
2351001
ESCO
747
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2351001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
teoretické východiská koncepčného, strategického riadenia školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória autoevalvácie školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a zásady plánovania a riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu v triede
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
profesijné štandardy, teoretické a legislatívne východiská profesijného a osobnostného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia a symptomatológia postihnutí a formy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špeciálne edukačné, korekčné a stimulačné programy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
filozofický a sociálny kontex výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pedagogický a psychologický kontext výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
kvalifikačné a pracovné predpoklady na pracovné pozície
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie procesu realizácie školského vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
zisťovanie a hodnotenie naplnenia školského vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie podnetov na úpravu základných pedagogických dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
posudzovanie vhodnosti priestorových a materiálno-technických podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, ich účelné a efektívne využívanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie odbornosti vyučovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: spĺňanie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie procesu výchovy a vzdelávania a jeho výsledky
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: vykonávanie hospitačnej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie súladu školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie efektívnosti vzdelávacej sústavy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
hodnotenie výsledkov a fungovania jednotlivých škôl a školských zariadení na základe presných ukazovateľov a procedúr monitorovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné hodnotenie činnosti školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie a analyzovanie informácií o vzdelávaní žiakov a o činnosti škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
prešetrovanie jednotlivých tvrdení v podaných sťažnostiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.