Učiteľ pre primárne vzdelávanie

Učiteľ pre primárne vzdelávanieUčiteľ pre primárne vzdelávanie poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom prvého stupňa základnej školy spravidla vo veku 6 až 10 rokov. Zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania, vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu a spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov. Realizuje aj výchovno-vzdelávaciu činnosť s integrovanými žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496044/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENPrimary education teacher
SKUčiteľ I. stupňa základnej školy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Zákon č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2341
SK ISCO-08
2341002
ESCO
739
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2341002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základné princípy výskumnej a vývojovej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy všeobecnej pedagogiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
špecifiká vzdelávania detí na 1. stupni základnej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávanie a výchova v základnom školstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
7
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Hranie hier vo vzdelávaní
7
prístupy v protidrogovej prevencii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
multikultúrna výchova
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
výchova proti šikanovaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
postupy tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
Hranie hier vo vzdelávaní
7
výchova a vzdelávanie zvlášť nadaných detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávanie detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
metódy a zásady plánovania a riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu v triede
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
didaktika základných oblastí primárneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Jazyk, matematika, počiatočné prírodovedné a sociálnovedné vzdelávanie, prierezovo umenie a telesná kultúra.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória a prax primárneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické východiská plánovania a projektovania, vrátane kritérií tvorby vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rôzne formy motivácie detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
metódy tvorby individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a charakteristiky základných princípov pri ich vypracúvaní, realizácii a hodnotení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
7
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti výchovy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
didaktika všeobecnovzdelávacích predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teórie formovania kultúrnej gramotnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozoficko-metodické východiská, formy, druhy hodnotenia žiaka a ich psychodidaktické aspekty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
psychický a fyzický vývin dieťaťa vo veku 6 až 10 rokov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modely kognitívneho vývinu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modely personálneho a sociálneho vývinu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
7
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
rozloženie učebných osnov a vzdelávacích cieľov do jednotlivých tematických okruhov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpracovanie tematických okruhov do príprav na jednotlivé vyučovacie hodiny s ohľadom na stanovené výchovnovzdelávacie ciele
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a posudzovanie alternatívnych programov primárneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodických textov so širšou aplikovateľnosťou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie určenej pedagogickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca a komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov, príprava a vedenie zasadnutí triednych schôdzok rodičovského združenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia so širším prostredím laickej i profesijnej komunity v oblasti vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie spätnej väzby a zohľadnenie zistení v oblasti vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
spolupráca s výchovným poradcom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivácia žiakov k záujmu o učivo
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie didaktických pomôcok vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Video vo vzdelávaní
7
overovanie úrovne pochopenia učiva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie žiakov pri vykonávaní praktických činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výchovných problémov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protidrogová prevencia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
aktívna účasť na multikultúrnej výchove
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Simulácia vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
aktívna účasť na výchove proti šikanovaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.