Učiteľ základnej umeleckej školy

Učiteľ základnej umeleckej školyUčiteľ základnej umeleckej školy vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na posudzovanie, osvojovanie a rozvoj umeleckej tvorivosti žiakov základnej umeleckej školy. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom základnej umeleckej školy poskytuje základné umelecké vzdelávanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje žiakov na štúdium v učebných a v študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu, odborne pripravuje žiakov na štúdium na vysoké školy s umeleckým a umelecko - pedagogickým zameraním.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496043/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
ISCED rozšírenie
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Vyžaduje sa odpis registra trestov ako doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2341
SK ISCO-08
2341001
ESCO
749
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2341001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Individualizácia vo zdelávaní
5
vzdelávanie a výchova v základnom školstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy vyučovania umeleckých predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
výchova a vzdelávanie zvlášť nadaných detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
5
metódy a zásady plánovania a riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu v triede
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aktuálny štátny vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
edukačné ciele a požiadavky orientované na dieťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
charakteristiky detí z rôzneho sociokultúrneho prostredia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
rôzne formy motivácie detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
5
formy a postupy využívania materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
4
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
didaktika odborných vyučovacích predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
individuálne edukačné potreby detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
5
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Individualizácia vo zdelávaní
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza všeobecno-pedagogických, všeobecno-didaktických a psychologických osobitostí učenia sa dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie bežnej pedagogickej dokumentácie podľa platnej školskej legislatívy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie vyučovania so zreteľom na špeciálne vzdelávacie potreby detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
5
uplatňovanie pedagogických a metodologických vedomostí na rozvoj kompetencií žiaka s ohľadom na jeho potreby
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotenie žiakov objektívne a motivujúco vzhľadom na ich vývinové a individuálne charakteristiky, využívanie rôznych metód hodnotenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
5
výklad novej látky, jej prispôsobovanie schopnostiam žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
rozvíjanie umeleckého talentu a schopností žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Individualizácia vo zdelávaní
5
motivácia žiakov k záujmu o učivo
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
5
preverovanie schopností žiakov v príslušnom umeleckom odbore
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava žiakov na samostatné umelecké produkcie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
5
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.