Učiteľ konzervatória

Učiteľ konzervatóriaUčiteľ konzervatória vykonáva pedagogickú činnosť pri realizácii školského vzdelávacieho programu, komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností žiakov. Odborné predmety v jednotlivých odboroch konzervatória sú zamerané na umelecké, umelecko-pedagogické a teoretické vzdelávanie v študijných odboroch: hudobno-dramatické umenie, tanec, spev a hudba. Učiteľ konzervatória vykonáva pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu, pripravuje žiakov (s rešpektovaním ich osobnostných predpokladov a schopností) na profesionálne umelecké uplatnenie, na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania, na štúdium na vysokej škole. Zároveň poskytuje žiakom alebo ich zákonným zástupcom poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496041/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKUčiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy. Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
ENConservatory teacher
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Vyžaduje sa odpis z registra trestov ako doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2330
SK ISCO-08
2330002
ESCO
720
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2330002

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
Virtualizácia
7
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych humanitných vied
7
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vzdelávanie a výchova v strednom školstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
postupy vyučovania odborných predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
7
postupy vyučovania umeleckých predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Individualizácia vo zdelávaní
7
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Individualizácia vo zdelávaní
7
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Individualizácia vo zdelávaní
7
metodika vzdelávania odborných predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
výchova a vzdelávanie zvlášť nadaných detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Individualizácia vo zdelávaní
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Systémy riadenia vzdelávania
7
postupy hodnotenia priebehu a výsledkov vyučovania a učenia sa žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
charakteristika biologických, psychologických a sociologických aspektov vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Individualizácia vo zdelávaní
7
didaktika odborných vyučovacích predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
pedagogický a psychologický kontext výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vývinová psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Individualizácia vo zdelávaní
7
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Individualizácia vo zdelávaní
7
psychológia osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Individualizácia vo zdelávaní
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
plánovanie a projektovanie edukačného procesu v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami uchádzačov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Systémy riadenia vzdelávania
Individualizácia vo zdelávaní
7
rozpracovanie vyučovacích tém a úkonov do príprav pre jednotlivé vyučovacie hodiny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
stanovenie organizačných foriem výučby a výcviku a ich metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
spolupráca pri spracovávaní časového harmonogramu skúšok k naštudovaniu umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
tvorba kurikula vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
7
vedenie pedagogickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
7
uplatňovanie tvorivých a alternatívnych vyučovacích metód, aplikovanie systémového prístupu k modernej výučbe odborných predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
7
hodnotenie žiakov objektívne a motivujúco vzhľadom na ich vývinové a individuálne charakteristiky, využívanie rôznych metód hodnotenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
7
rozvíjanie umeleckého talentu a schopností žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Otvorené vzdelávacie možnosti
Individualizácia vo zdelávaní
7
motivácia žiakov k záujmu o učivo
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
preverovanie schopností žiakov v príslušnom umeleckom odbore
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vedenie žiakov pri vykonávaní praktických činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
7
príprava žiakov na samostatné umelecké produkcie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.