Hosťujúci profesor

Hosťujúci profesorVysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii hosťujúci profesor je významný odborník z praxe alebo z inej inštitúcie, s ktorým uzatvára rektor alebo dekan (ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte) na čas nepresahujúci dva roky so súhlasom vedeckej rady vysokej školy pracovný pomer. Hosťujúci profesor je kapacitou v danom študijnom odbore, vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole. Svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou prispieva k rozvoju poznania v príslušnom študijnom odbore.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496037/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENVisiting professor
Odporúčaná úroveň vzdelania
V
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Rektor alebo dekan, ak ide o pracované miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady vysokej školy pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora. Na hosťujúceho profesora na vzťahujú ustanovenia §75 týkajúce sa profesorov okrem odseku 6. Na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na nevzťahujú ustanovenia §77.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
Poznámka: Dĺžku odbornej/pedagogickej praxe si vysoká škola/univerzita určuje individuálne (dĺžka praxe sa stanovuje na základe získania vedecko-pedagogických titulov/vedeckej hodnosti v určenom študijnom, resp. príbuznom odbore).
ISCO-08
2310
SK ISCO-08
2310006
ESCO
651
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2310006

Kompetencie

Matematická gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodológia vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
8
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
8
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Simulácia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
8
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
vysokoškolská pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
8
metódy výskumu a vývoja v oblasti pedagogickej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Otvorené vzdelávacie možnosti
8
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
8
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Systémy riadenia vzdelávania
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Simulácia vo vzdelávaní
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Simulácia vo vzdelávaní
8
implementácia nových vzdelávacích systémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
formovanie trendov a koncepcií v oblasti vedy a techniky alebo umenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
8
tvorba študijných a podporných učebných materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
8
využitie vhodných metód, procesov a systémov na získavanie informácií z dát v rôznych formách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
8
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
vedenie odborných prednášok, seminárov a cvičení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
výskumná, vývojová a výchovná činnosť a zverejňovanie jej výsledky v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
8
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
8
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
7
organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Sociálne médiá vo vzdelávaní
8
vedenie výskumných alebo umeleckých tímov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.