Lektor vysokej školy

Lektor vysokej školyLektor vysokej školy zabezpečuje plnenie úloh vysokej školy vo vymedzenej oblasti vzdelávania. Medzi pracovné povinnosti lektora patrí výučba nevyžadujúca aktívnu účasť vo výskume alebo vývoji, najmä vedenie cvičení, hodnotenie študentov, zúčastňovanie sa na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích činností a zúčastňovanie sa na tvorbe študijných materiálov. Ďalšie pracovné povinnosti lektorov určujú vnútorné predpisy vysokej školy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496036/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENCollege lecturer
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2310
SK ISCO-08
2310005
ESCO
651
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2310005

Kompetencie

Mediálna gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Cloud computing / výpočty v cloude
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika vzdelávania odborných predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy evidencie študijných výsledkov v univerzitnom informačnom systéme (UIS) alebo Akademickom informačnom systéme (AIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
6
metódy hodnotenia poslucháča a ich psychodidaktické aspekty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
6
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hranie hier vo vzdelávaní
Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
6
metódy výučba odborných disciplín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Digitálne dvojča
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
6
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
6
projektovanie vzdelávania a vývoj kurikula
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
vysokoškolská pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy vysokoškolskej pedagogiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
písomné dokumenty súvisiace s pedagogickou činnosťou pracoviska
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
6
vysokoškolská psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy vysokoškolskej psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
psychologické a sociálne faktory učenia sa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava KOV
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
andragogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
legislatívne normy v oblasti škôl
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
plánovanie a projektovanie procesu vzdelávania a poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
navrhovanie opatrení vedúcich k odstráneniu patologického správania a predchádzaniu sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie a hodnotenie vzdelávacích potreb frekventantov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
Sociálne médiá vo vzdelávaní
6
hodnotenie a diagnostika vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
6
realizácia a hodnotenie vzdelávania, konzultačnej činnosti a poradenstva v závislosti od identifikovaného sociokultúrneho a pracovného kontextu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
6
hodnotenie výsledkov procesov vzdelávania a konzultácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
6
tvorba študijných a podporných učebných materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Virtuálna realita vo vzdelávaní
6
evidencia študijných výsledkov v univerzitnom informačnom systéme (UIS) alebo akademickom informačnom systéme (AIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
6
vedenie určenej pedagogickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
6
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne dvojča
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
Cloud computing / výpočty v cloude
6
organizácia a vedenie seminárov a praktických cvičení v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia psychologických poznatkov v pedagogickej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia vyučovacích metód a foriem podporujúce aktívne učenie sa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
6
vykonávanie lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.