Docent  

Docent  Docent vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta prispieva svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v danom študijnom odbore. Podieľa sa na zabezpečovaní kvality a rozvoja bakalárskych študijných programov, ak takúto činnosť nevykonáva profesor. Podieľa sa na tvorbe študijných materiálov, na vedení prednášok, seminárov a iných foriem vzdelávania a hodnotení študentov, vrátane štátnych a dizertačných skúšok. Pôsobí ako školiteľ pri vedení záverečných prác. Uplatňuje sa pri formovaní trendov a koncepcií, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovaní výsledkov v odborných a vedeckých časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedení výskumných alebo umeleckých tímov a organizovaní medzinárodných vedeckých podujatí. Docent patrí medzi významných odborníkov v danom študijn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496033/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENAssociate professor
Odporúčaná úroveň vzdelania
V
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Dĺžku odbornej pedagogickej praxe si vysoká škola /univerzita určuje individuálne (dĺžka praxe sa stanovuje na základe získania vedecko-pedagogických titulov/vedeckej hodnosti v určenom študijnom, resp. príbuznom odbore).
ISCO-08
2310
SK ISCO-08
2310002
ESCO
651
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2310002

Kompetencie

Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
8
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
8
moderné metódy a technológie vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Virtualizácia
Individualizácia vo zdelávaní
8
formy evidencie študijných výsledkov v univerzitnom informačnom systéme (UIS) alebo Akademickom informačnom systéme (AIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
formy, metódy a postupy vzdelávacej činnosti na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
8
motivačné metódy a postupy pre dosahovanie požadovaných študijných výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
8
metódy garancie kvality a rozvoja bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Systémy riadenia vzdelávania
8
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
8
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Systémy riadenia vzdelávania
8
vysokoškolská pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
8
metódy výskumu a vývoja v oblasti pedagogickej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Otvorené vzdelávacie možnosti
8
vysokoškolská psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
8
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Systémy riadenia vzdelávania
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
8
aktívna účasť na výskumných, vývojových, liečebno-preventívnych alebo umeleckých činnostiach zameraných na získavanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
8
tvorba študijných a podporných učebných materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
8
garantovanie alebo účasť na garancii kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje, ak túto činnosť nevykonáva profesor
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
8
evidencia študijných výsledkov v univerzitnom informačnom systéme (UIS) alebo akademickom informačnom systéme (AIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
8
aplikácia základných pedagogických a psychologických zákonitostí, zásad a princípov pri riešení odborných problémov v praktických činnostiach jednotlivcov, prispôsobiac sa ich typológii a príslušnosti k sociálnej skupine
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Individualizácia vo zdelávaní
8
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Virtualizácia
8
výskumná, vývojová a výchovná činnosť a zverejňovanie jej výsledky v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna bezpečnosť
Info etika
8
vedenie prednášok a seminárov v študijných odboroch, hodnotenie študentov na štátnych skúškach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
8
organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
vedenie a oponovanie záverečných prác
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
8
vedenie doktorandov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
8
vedenie výskumných alebo umeleckých tímov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.