Fytopatológ

FytopatológFytopatológ sa zaoberá patogénnymi organizmami a škodcami rastlín, burinami a ochranou proti nim. Zaoberá sa zakladaním, ošetrovaním a starostlivosťou o rastliny počas vegetačného a pozberového obdobia. Zisťuje škodlivé organizmy na rastlinách ako aj v priestoroch, v ktorých sú rastliny skladované. Sleduje vplyvy klimatických podmienok na rozšírenie chorôb a škodcov. Na základe výsledkov zisťovaní v pravidelných intervaloch signalizuje potrebu ochrany a vypracúva návrhy opatrení boja proti nim. Zároveň skúma choroby rastlín spôsobené patogénmi. Fytopatológ svoju činnosť vykonáva vo vede a výskume (napr. vo výskumnom ústave), botanickom ústave, fytopatologickej poradni a pod.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
496031/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2131
SK ISCO-08
2131009
ESCO
388
SK NACE Rev. 2
M72
CPA 2015
M72
Príslušnosť k povolaniu
2131009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore fytopatológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
právne predpisy v oblasti fytopatológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
entomológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mykológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv abiotických a biotických faktorov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
patometria
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
choroby rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podmienky vzniku rastlinných chorôb, klasifikácia chorôb, infekčný cyklus, poškodzovanie stromu ako fyziologický proces, pôvodcovia ochorení.
Perspektíva: Aktuálna
7
genetika vo fytopatológii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fytopatologická kontrola a prognóza
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozdelenie fytopatogénnych organizmov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotná nezávadnosť rastlinných produktov a ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
parazitizmus a patogenizmus
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv klimatickej zmeny na biosféru
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: V oblasti rastlinolekárskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne zariadenia a ich súčasti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Všeobecná fytopatológia, choroby poľných plodín, škodcovia poľných plodín, ochrana, fytofarmácia, metódy diagnostiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
integrovaná ochrana záhradných plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fytotechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pestovanie plodín, genetika rastlín, ochrana rastlín, agrochémia a výživa rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
7
integrovaná ochrana plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pedológia a ochrana pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecné poľnohospodárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prípravky na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie a analytiky dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
agroekológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Definícia epidemiológie rastlín, ich klasifikácia, meranie a analýza epidémií rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia legislatívy v oblasti ochrany rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad práce s prípravkami na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technikách ochrany životného prostredia pri zaobchádzaní s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore fytopatológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh opatrení na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
návrh projektov v oblasti ochrany rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov v biofyzike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie spôsobov ochrany rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie stavu rastlín z pohľadu ich ochrany
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
získavanie a spracovávanie údajov z terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
detekcia a determinácia pôvodcov chorôb rastlín a ich vyhodnocovanie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní vo fytopatológii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie experimentálnych dát v odbore fytopatológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia experimentov vo výskume a vývoji v odbore fytopatológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fytopatológii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v odbore fytopatológia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s databázami ochrany rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fytopatológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
práca na testovacích prístrojoch v oblasti fytopatológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia digitalizácie a analytika dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
metodické riadenie poskytovania špecifických biologických služieb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.