Zoológ

ZoológZoológ pôsobí v oblasti systematickej biológie, evolúcie a ekológie živočíchov. Na základe skúseností a terénneho výskumu interpretuje výsledky na ekosystémovej a krajinnej úrovni. Samostatne alebo v tímoch rieši odbornú problematiku týkajúcu sa ekológie druhu alebo celých spoločenstiev, ochrany prírody a životného prostredia, medzidruhové interakcie, napr. pri ochrane pred živočíšnymi škodcami, ako aj otázky živočíšnej fylogenézy a systematiky. Disponuje teoretickými a praktickými vedomosťami a špeciálnymi zručnosťami v oblasti zoológie so zameraním na ekológiu, evolúciu, systematiku a biodiverzitu živočíchov, najmä v odboroch evertebratológie, včítane entomológie, hydrobiológie, parazitológie, vertebratológie, genetiky, molekulárnej biológie, bioštatistiky, vývinovej biológie, paleontológie. Má poznatky o diverzite, morfológii, rozmnožovaní, vývine, systematike, klasifikácii a fylogenéze živočíchov. Ovláda základné vedecké metódy zoologického výskumu, elektrónovej a konfokálnej mi...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
496028/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2131
SK ISCO-08
2131006
ESCO
1367
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2131006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje a štatistické databázy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrobiológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
entomológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protozoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systematika živočíchov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fylogenéza a systém živočíchov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porovnávacia morfológia živočíchov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vertebratológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekológia živočíchov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
morfológia živočíchov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
taxonómia a pravidlá taxonomickej nomenklatúry
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epizootológia a parazitológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zoogeografia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady likvidácie biologického a ďalšieho odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovaná bioštatistika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a klasifikácia zoologického materiálu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie a interpretácia výsledkov zoologického výskumu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia rôznych metód zoologického výskumu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov, prezentačných a hodnotiacich materiálov v biológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia zoologického materiálu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie dosiahnutých výsledkov v oblasti biológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
odber, evidencia, spracovanie a likvidácia zoologického materiálu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terénny zoologický výskum
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Aplikácia a využitie dronov na monitorovanie biotopov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.