Biológ


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Biológ vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, prípadne poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore biológie. Realizuje biologický výskum, rieši aj praktické úlohy aplikovanej biológie pri uplatňovaní vedomostí a zručností v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Špecializuje sa na výskum štruktúry a vlastností živých organizmov, ich interakcií medzi sebou a so životným prostredím, na modelovanie biologických procesov. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2131001 - Biológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
biológia
Špecifikácia:
Definícia biológie. Poznatky nových smerov vývoja odboru.
7
genetika
Špecifikácia:
Základy genetiky.
7
antropológia
Špecifikácia:
Základy antropológie.
7
botanika
Špecifikácia:
Systematická botanika.
7
zoológia
Špecifikácia:
Systematická zoológia.
7
ekológia
7
etológia
Špecifikácia:
Základy etológie.
7
hydrobiológia
7
mikrobiológia
7
imunológia
7
anorganická chémia
Špecifikácia:
Základy anorganickej chémie.
7
organická chémia
Špecifikácia:
Základy organickej chémie.
7
laboratórna technika
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
7
parazitológia
7
virológia
7
cytológia
7
štatistické metódy vo výskume
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
molekulárna biológia
Špecifikácia:
Základy molekulárnej biológie.
7
fyziológia rastlín
Špecifikácia:
Základy fyziológie rastlín.
7
fyziológia živočíchov a človeka
Špecifikácia:
Základy fyziológie živočíchov a človeka.
7
štruktúra a vlastností živých organizmov, ich interakcie medzi sebou a so životným prostredím
7
modelovanie biologických procesov
7
metódy preparácie živých prírodnín
7
metódy zberu materiálu v teréne
Špecifikácia:
Odberu vzoriek živého materiálu, dokumentácia fauny a flóry.
7
molekulárna biológia
7
biotechnológia
7
svetová fauna a flóra
7
metódy odberu vzoriek
7
právne predpisy v oblasti biológie a ochrany prírody
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza a klasifikácia biologického materiálu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore biológie
7
terénny biologický výskum
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov biologického výskumu
7
využívanie informačných technológii v biológii
7
dokumentácia biologického materiálu
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
odber, evidencia, spracovanie a likvidácia biologického materiálu
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
7
príprava podkladov, prezentačných a hodnotiacich materiálov
7
publikovanie dosiahnutých výsledkov
7
obsluha a údržba laboratórnej techniky, prístrojov a zariadení používaných v biologickom výskume a pri spracovaní biologického materiálu
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia
7
determinácia komerčne využívaných druhov fauny a flóry zaradených do zoznamov CITES
7
aplikácia metód preparácie živých prírodnín
7
aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.