Organický chemik

Organický chemikOrganický chemik študuje štruktúru, vlastnosti a reakcie organických zlúčenín s kovalentne viazaným uhlíkom. Špecializuje sa na ich izoláciou z rôznych zdrojov, alebo syntézu organických zlúčenín a nových materiálov aj s použitím inovatívnych a netradičných spôsobov syntézy. Pri práci využíva na purifikáciu produktov rôzne separačné metódy a na stanovenie štruktúry a vlastností látok používa rôzne analytické a fyzikálne metódy. Študuje inovatívne smery vývoja odboru, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo v kolektíve rieši danú úlohu projektu, formuluje problémy a hypotézy. Analyzuje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov v iných vedných odboroch a v hospodárskej praxi. Je tvorivým pracovníkom nielen vo výskume, technologickej praxi, ale aj v iných oblastiach aplikácie organickej chémie. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké a tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore o...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
496013/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOrganik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2113
SK ISCO-08
2113005
ESCO
347
SK NACE Rev. 2
C20,M71,M72
CPA 2015
C20,M71,M72
Príslušnosť k povolaniu
2113005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nukleárna analýza
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spektrálne metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Poznatky nových smerov vývoja odboru.
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makromolekulová chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biochémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jadrová chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
separačné metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a metódy ochrany údajov analyzovaných vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základy technologických procesov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s rádioaktívnymi látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad nakladania s chemickým odpadom
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: dodržiavanie zásad nakladania s chemickým odpadom a postupy regenerácie surovín
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k problematike organickej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Aplikácia výsledkov výskumu v iných vedných odboroch a v hospodárskej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia techník spektrofotometrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaznamenávanie nameraných hodnôt v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie súvisiacich výpočtov zloženia homogénnych a heterogénnych zmesí
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení úloh a projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza chemických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza chemických materiálov, surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v organickej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vykonávanie alebo riadenie vysoko odborných vedeckých, tvorivých činností vo výskume. Vývoj metód na určovanie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka, alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov. Formulovanie problému a hypotézy, určovanie vhodných postupov a techník riešenia. Vykonávanie alebo riadenie vysoko odborných vedeckých, tvorivých činností vo výskume. Vývoj metód na určovanie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov. Formulovanie problému a hypotézy, určovanie vhodných postupov a techník riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedeckej práce, poznanie súvislostí výskum-vývoj-výroba-použitie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych poznatkov a postupov v chémii do praxe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
publikovanie výsledkov výskumu v rôznych oblastiach chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore organickej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia vedomostí a zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prezentácia výsledkov práce
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odber vzoriek na laboratórne analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so spektroskopickými a mikroskopickými prístrojmi a zariadeniami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon syntéz a analýz v organickej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.