Fyzikálny chemik

Fyzikálny chemikFyzikálny chemik vykonáva alebo riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore fyzikálnej chémie. Využíva teoretické modely, spektrálne, optické, elektrické a ďalšie metódy na popis kinetického a termodynamického priebehu chemických reakcií v plynoch, roztokoch a tuhej fáze. Aplikuje získané teoretické vedomosti i praktické zručnosti v rôznych oblastiach výrobných a technologických procesov i vo výskumnej sfére. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v iných vedných odboroch a v hospodárskej praxi. Je tvorivým pracovníkom nielen vo výskume, technologickej praxi ale aj v ďalších oblastiach aplikácií fyzikálnej chémie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
496012/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: v oblasti fyzikálnej a teoretickej chémie
ISCO-08
2113
SK ISCO-08
2113004
ESCO
347
SK NACE Rev. 2
C20,M71,M72
CPA 2015
C20,M71,M72
Príslušnosť k povolaniu
2113004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chemická fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spektrálne metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Poznatky nových smerov vývoja odboru.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrochémia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koloidná chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chemická analýza
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemická termodynamika
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
molekulová spektroskopia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia v oblasti chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia techník spektrofotometrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie chemických a fyzikálne chemických veličín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza chemických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Analýza, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov meraní.
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovanie kinetiky a termodynamiky procesov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie spektrálnych, optických, elektrických a ďalších štruktúrnych metód na popis kinetického a termodynamického priebehu chemických reakcií v plynoch, roztokoch a tuhej fáze.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fyzikálnej chémii vo výskume a vo výrobných a technologických procesoch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie stredne náročných inžinierskych problémov v technickej praxi fyzikálnej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fyzikálnej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýz vo fyzikálnej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie bezpečnosti IT prostredia a dodržiavanie zásad prístupu k získaným dátam
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.