Analytický chemik

Analytický chemikAnalytický chemik ovláda metódy a techniky práce analytickej chémie, pozná základy všetkých oblastí analytickej chémie, chemické a fyzikálne princípy analytických metód, obzvlášť analytickú spektrometriu, elektrochémiu a separačnú analýzu. Špecializuje sa na aplikáciu, prípadne rozvoj klasických a progresívnych analytických a inštrumentálnych metód. Vykonáva kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu chemických zložiek vo vzorkách prírodných alebo syntetických materiálov, surovín a výrobkov. Hlbšie sa rozumie problematike riadenia kvality v chemickom laboratóriu. Študuje smery vývoja odboru a aplikuje najnovšie poznatky, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, formuluje problémy a hypotézy, samostatne alebo s kolektívom rieši danú úlohu, dokáže formulovať problém, interpretuje získané údaje a po analýze vie relevantne popísať chemickú informáciu. Výsledky výskumu prezentuje a publikuje. Podieľa sa na aplikácii analytických metód výskumu v iných vedných odboroch, napríklad v medicíne a v h...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
496011/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKAnalytik
ENAnalytical chemist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2113
SK ISCO-08
2113003
ESCO
353
SK NACE Rev. 2
C20,M71,M72
CPA 2015
C20,M71,M72
Príslušnosť k povolaniu
2113003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nukleárna analýza
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spektrálne metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrochémia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Ovládanie metód a techník práce analytickej chémie. Ovládanie chemických a fyzikálnych princípov analytických metód.
Perspektíva: Aktuálna
7
atómová spektrometria
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a metódy ochrany údajov analyzovaných vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov na legislatívne zmeny zákonov upravujúcich oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k problematike analytickej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ciachovanie analytických závaží, teplomerov a kalibračných kvapalín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v biochemických procesoch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia techník spektrofotometrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zaznamenávanie nameraných hodnôt v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie chemických a fyzikálne chemických veličín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie súvisiacich výpočtov zloženia homogénnych a heterogénnych zmesí
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prepočty koncentrácií danej látky v zmesi, hustota roztokov, prepočet množstva účinnej látky a excipientov pri príprave laboratórnych a pilotných šarží
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a spracovanie nameraných údajov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza chemických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov analýz a chemických meraní
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technických a ekonomických rozborov a štúdií kvality a vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Analýza a riadenie kvality postupov a výsledkov v chemickom laboratóriu.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza chemických materiálov, surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov, nových postupov a metód výskumu a vývoja v analytickej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych poznatkov a postupov v chémii do praxe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: k dosiahnutiu efektívnosti a presnosti analýz aplikovať najnovšie poznatky vedy a výskumu do praxe
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie výsledkov výskumu v rôznych oblastiach chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe dokumentov súvisiacich s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore analytickej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
objednávanie potrebných odmerných laboratórnych skiel a zabezpečovanie ich kalibrácie, resp. overenia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri výbere a nákupe osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok, vrátane kontroly ich funkčnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia vedomostí a zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prezentácia výsledkov práce
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čistenie a sanitácia pracoviska, pracovné pomôcky a zariadenia podľa príslušných štandardných operačných postupov a pokynov nadriadeného za účelom predchádzania krížovej kontaminácie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
udržiavanie čistoty a poriadku v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odber vzoriek na laboratórne analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýzy v analytickej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie bezpečnosti IT prostredia a dodržiavanie zásad prístupu k získaným dátam
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.