Meteorológ klimatológ

Meteorológ klimatológMeteorológ klimatológ zabezpečuje koordináciu a metodické usmernenie systémov zabezpečovania predpovede počasia, spracováva koncepcie rozvoja meteorológie, klimatológie a ich jednotlivých odborov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
496007/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: prax ako meteorológ klimatológ
ISCO-08
2112
SK ISCO-08
2112002
ESCO
343
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
2112002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť Zákona č. 201/2009 Z. z. Zákon o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.
Perspektíva: Aktuálna
7
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vzťah procesov a javov vyskytujúcich sa v atmosfére
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
agrometeorológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy zisťovania údajov o meteorologických, klimatických a pôdnych podmienkach
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydroklimatológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modely a diagramy z oblasti meteorológie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístrojová technika v meteorológii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klimatológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a pravidlá na pozorovanie nebezpečných hydrometeorologických javov a vysokej úrovne znečistenia prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá na zostavovanie meteorologických správ
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie koncepcie rozvoja a koordinácie systému meteorológie a klimatológie a ich jednotlivých odborov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh hydrometeorologickej predpovede ako podklad ochrany proti povodniam
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh klimatickej charakteristiky územia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie odborných posudkov a ucelených informácií o stave atmosféry
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vhodnosti pôdy a klimatických podmienok na pestovanie poľnohospodárskych a ďalších plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému predpovedí A-LEAF
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Systém modeluje vývoj počasia nielen z hľadiska teplôt, ale aj veternosti, množstva napadnutých zrážok či oblačnosti
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a analýza dát získaných z meracích prístrojov umiestnených na meteorologických balónoch, lietadlách, raketách a satelitoch na sondovanie meteorologických podmienok v atmosfére
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Budúca
7
analýza agroklimatických podmienok a s tým súvisiace rozhodnutia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na projektoch súvisiacich s hydrometeorológiou
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie o koordinácii a metodickom usmerňovaní systémov zabezpečovania predpovedí počasia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych technológií a meteorologických prístrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s aplikáciami a systémami určenými na vyhodnocovanie dát získaných z meteorologických meraní
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Práca s výpočtovou technikou určenou na monitorovanie, spracovanie a analýzu dát získaných z meteorologických meraní.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie zdieľaných databáz a komunikačných nástrojov na účely zhromažďovania a prenosu meteorologických údajov a prognóz
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Budúca
6
koordinácia meteorologických a klimatologických pozorovacích sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie ochrany nameraných dát
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.