Fyzik elektriny a magnetizmu


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Fyzik elektriny a magnetizmu vykonáva alebo riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore fyziky elektriny a magnetizmu. Skúma deje a zákonitosti vznikajúce pri pôsobení elektrického a magnetického poľa na rôzne látky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2111 - Fyzici a astronómovia
SK ISCO-08
2111006 - Fyzik elektriny a magnetizmu
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Fyzik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
technická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
aplikovaná matematika
Špecifikácia:
Matematická analýza pre fyzikov.
7
elektronika
Špecifikácia:
Logické obvody, usmerňovače, filtre, stabilizátory, Stabilizované jednosmerné zdroje. Generátory harmonických signálov, Operačné zosilňovače, A/D a D/A prevodníky.
7
právne predpisy v oblasti elektriny a magnetizmu
7
štatistické metódy vo výskume
7
fyzika kondenzovaných látok
Špecifikácia:
Kryštálová štruktúra, elektrina a magnetizmus, supravodivosť.
7
elektrické pole
Špecifikácia:
Elektrostatické pole vo vákuu. Práca síl v elektrostatickom poli. Stacionárne elektrické pole.
7
magnetické pole
Špecifikácia:
Vznik, vlastnosti a základné veličiny stacionárneho magnetického poľa vo vákuu. Silové interakcie magnetického poľa s pohybujúcimi sa elektricky nabitými časticami a s elektrickými prúdmi. Kvazistacionárne elektrické pole. Jav elektromagnetickej indukcie. Energia magnetického poľa.
7
elektrický prúd
Špecifikácia:
Vedenie elektrického prúdu v pevných látkach, elektrolytoch, polovodičoch, plynoch a vo vákuu. Termoelektrické javy.
7
striedavý prúd a napätie
Špecifikácia:
Striedavé prúdy a základné obvody striedavého elektrického prúdu. Viacfázové prúdy. Točivé magnetické pole.
7
magnetizmus látok
Špecifikácia:
Magnetické vlastnosti látok. Magnetická polarizácia. Diamagnetizmus a paramagnetizmus. Usporiadaná magnetická štruktúra. Feromagnetiká. Magnetizačné procesy vo feromagnetikách.
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Špecifikácia:
Vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore fyzik elektriny a magnetizmu
7
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
charakterizácia štruktúry a mikroštruktúry kondenzovaných látok
Špecifikácia:
RTG, SEM, DSC.
7
meranie elektrických veličín
Špecifikácia:
Meranie elektrického napätia, meranie elektrického prúdu, Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony, meranie elektrického odporu, meranie Impedancie.
7
meranie magnetických veličín
Špecifikácia:
Meranie magnetického poľa, meranie a charakterizácia hysteréznej slučky (koercitívne pole, magnetizácia, straty), meranie magnetickej permeability.
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fyzike elektriny a magnetizmu vo výskume a vo výrobných a technologických procesoch
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fyzik elektriny a magnetizmu
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
automatizácia a riadenie experimentu
7
uplatnenie základov programovania vo vedeckej činnosti, výskume a v aplikačnej praxi
Špecifikácia:
Základné zručnosti v numerickom a grafickom spracovaní vedeckých dát a základné znalosti programovania Riešenie jednoduchých fyzikálnych problémov prostredníctvom softvérovej aplikácie.
7
formulácia problémov a hypotéz v odbore fyzik elektriny a magnetizmu
7
navrhovanie postupov a techník riešenia problémov v odbore fyzik elektriny a magnetizmu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.