Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni

Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, prípadne poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore jadrovej fyziky. Špecializuje sa napríklad na štruktúru jadier a molekúl, vlastnosti jadrovej hmoty či na jadrové reakcie. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii fyzikálneho výskumu napríklad vo vedných odboroch chémie, farmakológie, ekológie či medicíny, alebo pri vývoji radiofarmák, dozimetrie a perspektívnych metód jadrovej energetiky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Jadrový fyzik , nukleárny fyzik
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 317/2002 o požiadavkách na systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
ISCO-08
2111 - Fyzici a astronómovia
SK ISCO-08
2111005 - Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
Divízia SK NACE Rev. 2
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Fyzik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
jadrová fyzika
Špecifikácia:
aplikovaná jadrová fyzika, rádiologická fyzika, experimentálna jadrová a časticová fyzika, jadrové inžinierstvo
7
matematika
7
metódy merania nízkych teplôt
Špecifikácia:
v niektorých oblastiach základného výskumu
7
rádioaktivita a rozpady
7
fyzika tuhých látok
7
základy kvantovej fyziky a kvantovej teórie poľa
7
nukleárna chémia
7
termonukleárna syntéza, štiepenie jadier
7
teoretická fyzika
Špecifikácia:
v niektorých oblastiach základného výskumu
7
počítačová grafika a geometria
Špecifikácia:
v niektorých oblastiach základného výskumu
7
spektroskopia
Špecifikácia:
v niektorých oblastiach základného výskumu
7
štatistické metódy vo výskume
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
7
účinky radiácie na ľudský organizmus a životné prostredie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
práca so spektroskopickými a mikroskopickými prístrojmi a zariadeniami
Špecifikácia:
v základnom výskume
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
7
rozptylové experimenty
Špecifikácia:
v základnom výskume
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v nukleárnej oblasti
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore jadrovej fyziky
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov výskumov
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k prieskumným prácam a výskumným úlohám
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
7
návrh projektov v oblasti jadrovej, molekulárnej, nukleárnej fyziky
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore jadrovej, molekulárnej, nukleárnej fyziky
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore jadrovej, molekulárnej, nukleárnej fyziky
7
riešenie výskumných úloh v odbore aerodynamika, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
7
posudzovanie rizika z hľadiska jadrovej bezpečnosti
7
dozimetrická kontrola životného prostredia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)
    viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.