Rektor vysokej školy

Rektor vysokej školyRektor vysokej školy je najvyšší predstaviteľ a štatutárny orgán vysokej školy alebo univerzity. Riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Riadenie sa uskutočňuje spravidla prostredníctvom vedúcich zamestnancov vysokej školy/univerzity, ktorí funkčne podliehajú rektorovi. Rektor je predsedom Vedeckej rady vysokej školy/univerzity, predkladá návrhy na schválenie alebo prerokovanie v Akademickom senáte. V rozsahu svojej pôsobnosti priamo riadi a kontroluje činnosť dekanov, prorektorov, kvestora a kancelára. Vydáva vnútrouniverzitné predpisy, individuálne akty riadenia, uzatvára pracovno-právne vzťahy so všetkými zamestnancami vysokej školy/univerzity. Rektor predkladá Správnej rade na schválenie návrh rozpočtu po jeho schválení Akademickým senátom vysokej školy/univerzity, na základe rozhodnutia Vedeckej rady udeľuje vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, predkladá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhy na vymenovanie profesorov prezident...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
495985/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENUniversity Rector
Odporúčaná úroveň vzdelania
V
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
1120
SK ISCO-08
1120004
ESCO
232
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
1120004

Kompetencie

Matematická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodológia vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Systémy riadenia vzdelávania
8
základné princípy výskumnej a vývojovej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
8
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
8
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Individualizácia vo zdelávaní
8
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
teoretické východiská koncepčného, strategického riadenia školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
8
formy, metódy a postupy vzdelávacej činnosti na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
8
profesijné štandardy, teoretické a legislatívne východiská profesijného a osobnostného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
metódy garancie kvality a rozvoja bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
8
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
8
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Systémy riadenia vzdelávania
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Individualizácia vo zdelávaní
8
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Simulácia vo vzdelávaní
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Simulácia vo vzdelávaní
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Systémy riadenia vzdelávania
8
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v procesoch riadenia školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
8
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Sociálne médiá vo vzdelávaní
8
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
strategické plánovanie a určovanie cieľov rozvoja fakulty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Systémy riadenia vzdelávania
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
8
spolupráca pri vytváraní strategického a finančného plánu organizácie, vrátane tvorby rozpočtu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
8
kontrola personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok zamestnancov školy, prijímanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
8
hodnotenie účinnosti vzdelávania a dosiahnutia nastavených cieľov a požadovaných kompetencií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
8
komplexné hodnotenie činnosti školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Simulácia vo vzdelávaní
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
8
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
8
aktívna účasť na výskumných, vývojových, liečebno-preventívnych alebo umeleckých činnostiach zameraných na získavanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Systémy riadenia vzdelávania
8
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
8
riadiaca, koncepčná a metodická činnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
8
vedenie výskumných alebo umeleckých tímov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Individualizácia vo zdelávaní
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.