Kultúrno-osvetový pracovník

Kultúrno-osvetový pracovníkKultúrno-osvetový pracovník sa podieľa na koordinácii činnosti kultúrno-osvetového zariadenia, projektových aktivitách a metodicko-odbornom zabezpečení jeho činnosti. Spoluvytvára koncepcie a plány rozvoja kultúrnych aktivít a kultúrneho vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni. Podieľa sa na realizácii interaktívnych programov vzdelávania a účasti týkajúcich sa špecifických oblastí kultúry v rámci záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Komunikuje a spolupracuje s autormi a aktérmi neprofesionálnych kultúrnych podujatí/aktivít pri ich príprave a realizácii. Vyhodnocuje spätnú väzbu na podujatia a aktivity z pohľadu rôznych cieľových skupín, ich prínos a ekonomickú rentabilitu. Sleduje nové trendy, potreby a očakávania cieľových skupín na miestnej a regionálnej úrovni. Dbá na uchovávanie a ďalší rozvoj kultúrneho dedičstva, využíva nástroje na digitálnu transformáciu v rámci svojich činností, kultúrnych aktivít a súvisiaceho vzdelávania. Participuje na tvo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
495979/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKManažér pre kultúrno-osvetovú činnosť
SKManažér pre občianske vzdelávanie a voľnočasové aktivity
SKManažér pre záujmovú umeleckú činnosť
ENArts and nonformal education officer
SKKultúrny pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3332
SK ISCO-08
3332004
ESCO
992
SK NACE Rev. 2
P85,R90
CPA 2015
P85,R90
Príslušnosť k povolaniu
3332004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poslanie, zameranie a stratégia kultúrno-osvetového zariadenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, Zákona o celoživotnom vzdelávaní a ďalších relevantných zákonov
Perspektíva: Aktuálna
4
obsah, princípy, formy, nástroje a mechanizmy rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť koncepčných a strategických materiálov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry
Perspektíva: Aktuálna
4
východiská, ciele a nástroje rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť strategických materiálov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
4
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: znalosť práce s rôznymi cieľovými skupinami vo voľnom čase (najmä vekové skupiny, národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyvateľstva a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť využitia digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy prieskumov a analýz v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť prípravy a realizácie prieskumov a analýz (potrieb cieľových skupín) v kultúre a kultúrno-osvetovej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
4
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o kultúrne dedičstvo, jeho uchovávanie a sprístupňovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť koncepčných a strategických materiálov v oblasti kultúrneho dedičstva
Perspektíva: Aktuálna
4
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: základy projektového manažmentu
Perspektíva: Aktuálna
4
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť využívania moderných foriem marketingu a reklamy v kultúre a kultúrno-osvetovej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy realizácie záujmovej umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: týka sa to najmä súťaží a prehliadok - znalosť špecifík jednotlivých žánrov umenia
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy upravujúce výkon verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súvisiace s činnosťou kultúrno-osvetového zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súvisiace s činnosťou kultúrno-osvetového zariadenia, najmä znalosť Autorského zákona v znení neskorších právnych predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: znalosť právnych predpisov v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi súvisiacich s činnosťou kultúrno-osvetového zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súvisiace s činnosťou kultúrno-osvetového zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť inovatívnych foriem a postupov prezentačných a propagačných aktivít v rámci aktivizácie miestnej a regionálnej kultúry vrátane práce s publikom
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: spracovávanie informačných databáz v oblasti kultúrneho dedičstva a ich zverejňovanie (napr. regionálne osobnosti, kultúrne, historické, turistické a iné regionálne zaujímavosti a pod.); efektívne využívanie digitálnych technológií v procese tvorby, produkcie, distribúcie a marketingu v rámci kultúry a kreatívneho priemyslu
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba koncepcie a plánov rozvoja kultúrnych aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: tvorba koncepcie a plánov rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti v lokalite
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba dokumentácie a vyhodnocovanie kultúrno-osvetových aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, spracovanie, realizácia a vyhodnotenie projektových, dotačných a grantových žiadostí v oblasti kultúry, resp. v relevantných prierezových oblastiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba odborných edičných a publikačných výstupov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická, analytická a odborná poradenská a výskumná činnosť pri zabezpečovaní kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s predstaviteľmi kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, miestnymi osobnosťami a dobrovoľníkmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie, sprostredkovanie a realizácia vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie propagácie a reklamy kultúrno-osvetových podujatí v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lektorská činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s publikom vo vzťahu k realizácii kultúrno-osvetových aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia vybraných činností kultúrno-osvetového zariadenia a kultúrnych aktivít miestneho obyvateľstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v rámci aktivizácie miestnej a regionálnej kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: schopnosť používať digitálne systémy, nástroje a aplikácie a spracovávať digitálne informácie v kontexte prezentačných a propagačných aktivít
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.