Cirkevný hudobník


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Cirkevný hudobník organizuje a zodpovedá za hudobné aktivity v cirkevnom zbore. Hrá na organe, prípadne iných hudobných nástrojoch v kostole pri bohoslužobných a umeleckých podujatiach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Kantor
Regenschori
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
SKKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652014 - Člen hudobnej skupiny (hudobník)
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
motivovanie ľudí
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cirkevná liturgia
5
cirkevná hudobná literatúra
5
kompozičná hudobná teória
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
5
tvorivé postupy a metódy pri interpretácii hudobných diel organovej a klavírnej literatúry
5
teória hudby
Špecifikácia:
základy teórie hudby (noty, posuvky, kľúče, metrika a rytmika, dynamika, agogika, stupnice, príbuznosť tónin, intervaly, transpozícia melódií)
5
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
5
základy manažmentu umeleckého diela
5
teória a techniky dirigovania
5
teória a techniky spevu
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
hra na hudobnom nástroji
Špecifikácia:
hra na organe, klavíri, prípadne ďalších hudobných nástrojoch
5
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
5
štýlová analýza interpretovaného diela
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
5
sólová spevácka interpretácia príslušného žánra
Špecifikácia:
spev liturgických piesní zo spevníka
5
dirigovanie hudobných diel určených pre zbory
Špecifikácia:
základné zvládnutie techniky dirigovania, dirigovanie cirkevných spevokolov
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.