Očný optik

Očný optik zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov, okluzorov a iných korekčných a liečebných pomôcok podľa lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok zodpovedajúcich fyziognómii užívateľa z hľadiska optického a estetického.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 523/2011 Z.z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08
3254 - Oční optici
SK ISCO-08
3254000 - Očný optik
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Očný optik

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
kultivovaný písomný prejav
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinčina
Špecifikácia:
základy latinčiny a medicínskej terminológie
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Špecifikácia:
základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
4
štádiá narušenia zdravia
Špecifikácia:
jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
4
patológia
Špecifikácia:
príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
4
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
Špecifikácia:
základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach
4
náuka o zraku
Špecifikácia:
stavba oka a zrakovej dráhy, funkcia zraku; ochorenia, úrazy oka a okohybných orgánov; kvalita videnia, farebné videnie, adaptácia, akomodácia, konvergencia a pod.
4
technológia v očnej optike
Špecifikácia:
základné spôsoby opracovania materiálov, výroba minerálnych a plastových šošoviek, výroba okuliarových rámikov, výroba kontaktných šošoviek, výroba očných protéz
4
geometrická a vlnová optika
Špecifikácia:
optického zobrazovania a jeho chyby
4
prístrojová optika
Špecifikácia:
fyzikálna podstata optiky, meracie prístroje
4
okuliarová optika
4
okuliarová technika
4
refrakcia a refrakčné chyby
4
vybavenie očnej optiky
Špecifikácia:
prístroje používané v očnej optike a materiálno technické vybavenie očnej optiky
4
materiály v očnej optike
Špecifikácia:
materiály používané pri výrobe korekčných pomôcok a ich opracovávaní
4
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie
4
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
princípy zdravotníckej etiky
4
prvá pomoc
Špecifikácia:
princípy a metódy odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
4
zásady organizácie zdravotníctva
Špecifikácia:
princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
4
anatómia a fyziológia človeka
Špecifikácia:
základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
4
ekonomika, účtovníctvo, marketing a manažment očnej optiky
Špecifikácia:
pravidlá ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu očnej optiky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca s oftalmológom alebo optometristom
4
zhotovovanie korekčných očných pomôcok
Špecifikácia:
zhotovovanie a oprava korekčných očných pomôcok podľa lekárskeho predpisu, alebo po zmeraní potrebných parametrov, riešenie problému očnej korekcie a poznanie jeho dôsledkov
4
zhotovovanie okuliarov
Špecifikácia:
zhotovovanie ochranných, pracovných, slnečných a iných špeciálnych okuliarov
4
zvolenie optimálnych technologických postupov v očnej optike
Špecifikácia:
zvolenie optimálnych technologických postupov a potrebných prostriedkov na opracovanie okuliarových šošoviek s ohľadom na predpísaný pracovný postup; rozlišovanie optických materiálov organickej a anorganickej povahy
4
manipulácia s pomôckami a špeciálnou prístrojovou technikou v očnej optike
Špecifikácia:
správne zaobchádzanie a udržiavanie špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok pri zhotovovaní korekčných a liečebných pomôcok v očnej optike, preventívna údržba
4
poskytovanie odborných informácií
Špecifikácia:
poskytovanie odborných informácií o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok vrátane ich údržby a odporúčanie ďalšej vhodnej ochrany zraku
4
poradenská činnosť
Špecifikácia:
v oblasti očných protéz, pri výbere okuliarových rámikov, vhodných druhov a úpravy okuliarových šošoviek
4
zúčtovanie poukazu zdravotnej poisťovne na okuliare a iné optické pomôcky
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Špecifikácia:
zabezpečovanie administratívnych činností a vedenie dokumentácie spojenej s prevádzkou očnej optiky, s účtovníctvom, materiálno-technickým vybavením a inventarizáciou na pracovisku
4
dodržiavanie hygienických predpisov v očnej optike
Špecifikácia:
dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov pri zhotovovaní pomôcok
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
4
práca s informačnou technikou
Špecifikácia:
práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom očnej optiky
4
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.