Klinický onkológ

Klinický onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou zhubných nádorov (solídnych nádorov, leukémií a lymfómov), ich komplikácií a medikamentovou liečbou (cytostatickou, hormonálnou, imunomodulačnou a podpornou).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická onkológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212013 - Klinický onkológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická onkológia
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia najmä zhubných ochorení orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
ako napr.: vnútorné lekárstvo, klinická onkológia (s dôrazom na základy biológie normálnych a nádorových buniek vrátane onkologickej genetiky a molekulovej biológie; určenie štádia nádorovej choroby podľa klasifikácie TNM; zásady racionálnej farmakoterapie; internistické postupy pri diagnostike a liečbe komplikujúcich a sprievodných vnútorných chorôb vyskytujúcich sa u onkologických pacientov; metódy chemoterapie; základy nádorovej imunológie a jej aplikácie v diagnostike a liečení nádorov; základy indikácie rádioterapie a chirurgickej liečby nádorových chorôb; toxicita kombinovanej chemoterapie a rádioterapie nádorových chorôb, riešenie lokálnych a celkových komplikácií tejto liečby a pod.
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická onkológia
Špecifikácia:
klinický obraz zhubných nádorov ako napr.: solídnych nádorov, leukémií a lymfómov a pod. a ich komplikácií
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika zhubných ochorení
Špecifikácia:
princípy diagnostiky napr. prostredníctvom: CT, MR a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore klinická onkológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore klinická onkológia
Špecifikácia:
stratégia štandardných terapeutických postupov pri liečení jednotlivých zhubných nádorov a optimálne postupy medikamentovej liečby jednotlivých štádií zhubných nádorov u pacientov s komorbiditou a bez nej
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy prevencie ochorení, stavov, úrazov
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s onkologickými ochoreniami
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická onkológia; metodológia klinického skúšania protinádorových a pomocných liekov v jednotlivých fázach a pod.
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie v klinickej onkológii s dôrazom napr.: na zásady racionálnej farmakoterapie, mechanizmus účinku, farmakokinetiky, farmakodynamiky, dávkovanie, účinnosť, nežiaduce účinky a ich liečba pri jednotlivých protinádorových liečivách a kombináciách liečiv ako sú cytostatiká, hormóny, imunomodulačné a imunoterapeutické prípravky, podporné liečivá, antibiotiká; metódy vykonávania vysokodávkovanej chemoterapie, indikovanie chemoterapie a inej medikamentovej liečby u pacientov vo veku nad 65 rokov; toxicita kombinovanej chemoterapie a rádioterapie a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej onkológii
Špecifikácia:
indikácia, interpretácia, aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej onkológii ako napr.: laboratórne vyšetrenia so zameraním na nádorovú chorobu, rádiodiagnostické vyšetrenia, punkcia a trepanobiopsia kostnej drene, punkcia likvoru a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v klinickej onkológii
Špecifikácia:
sledovanie pacientov s nádorovými ochoreniami
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v klinickej onkológii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov klinickej onkológie ako napr.: zostavenie a podávanie intravenóznej chemoterapie, riedenie a aplikácia jednotlivých cytostatík a biologickej terapie, aplikácia cytostatík do likvoru, riešenie internistických komplikácií u onkologických pacientov a pod.
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej onkológii
7
revízna a posudková činnosť v klinickej onkológii
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v klinickej onkológii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.