Imunoalergológ

Imunoalergológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a využíva poznatky všeobecnej imunológie a alergológie v liečebnej a preventívnej starostlivosti. Zaoberá sa objasňovaním etiopatogenézy (príčin) chorôb imunitného systému, určovaním správnej diagnózy, dynamickým sledovaním priebehu, liečbou a dispenzarizáciou, ako aj určovaním prognóz a odhaľovaním vrodených a získaných porúch imunitného systému.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212004 - Imunoalergológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia najmä vnútorných orgánov, lymfatického systému a telesných tekutín, neuroendokrinného imunitného systému a vrodených a získaných ochorení imunitného systému
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
ako napr.: vnútorné lekárstvo, reumatológia (autoimunitné choroby), klinická biochémia (s dôrazom na špecifické laboratórne metódy v imunoalergológii), pneumológia (alergické stavy dýchacích ciest), klinická imunológia a alergológia (s dôrazom na princípy nešpecifickej imunity, bunky zúčastňujúce sa alergickej odpovede, zápal, mediátory zápalu, zápalová odpoveď - molekulové a bunkové interakcie, akútny a chronický zápal, kmeňové bunky), imunologická tolerancia, imunitná odpoveď in vivo; princípy genetickej determinácie imunitnej odpovede; princípy imunodeficiencie - primárne a sekundárne (najmä AIDS); princípy hypersenzitívnych alergických reakcií; princípy autoimunity a autoimunitné choroby - antiinfekčná imunita, protinádorová imunita; zásady imunológie a imunogenetiky pri transplantáciách tkanív a orgánov; feto-maternálne vzťahy, imunológia tehotenstva, detského veku a pod.
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
Špecifikácia:
klinický obraz ako napr.: alergií; imunodeficientných stavov, imunopatologických stavov, autoimunitných ochorení a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
Špecifikácia:
princípy ako napr.: imunoterapie, imunomodulácie a vakcinácie a pod.
7
prevencia ochorení a ich komplikácií
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej sekundárnej a terciárnej prevencie v imunoalergológii
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vrodenými a získanými ochoreniami imunitného systému
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie v klinickej imunológii a alergológii
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení imunitného systému
Špecifikácia:
princípy diagnostiky in vivo ako napr.: kožné testy, spirometria, provokačné a elimačné testy; špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy na posúdenie funkcie nešpecifickej imunity, fagocytóza, komplement, proteíny akútnej fázy, NK-bunky; špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy na posúdenie funkcie špecifickej imunity - sérologické metódy klasické a moderné, celulárne testy, stanovenie hladín cytokínov, určovanie diferenciačných antigénov (imunofenotypizácia, imunofluorescencia); špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy v alergológii - hladiny IgE, IL-4, IL-5, –L-13, test blastickej transformácie lymfocytov; špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy v transplantačnej imunológii - sérologické, celulárne a –NA metódy a iné.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej imunológii a alergológii
Špecifikácia:
indikácia, interpretácia, aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej imunológii a alergológii ako napr.: kožné testy, expozičné testy, funkčné testy, špeciálne laboratórne vyšetrenia biologického materiálu a iné.
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v klinickej imunológii a alergológii
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov klinickej imunológie a alergológie ako napr.: špecifická alergénová vakcinácia; farmakoterapia alergie; farmakoterapia imunodeficientných stavov; farmakoterapia autoimunitných ochorení; inhalačná terapia; terapia život ohrozujúcich imunopatologických stavov a pod. Aktívna spolupráca v transplantológii.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v klinickej imunológii a alergológii
Špecifikácia:
sledovanie pacientov s poruchami imunitného systému
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v imunológii a alergológii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v imunológii a alergológii
7
revízna a posudková činnosť v imunológii a alergológii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.