PLC programátor

PLC programátorPLC programátor konfiguruje PLC hardvér, programuje riadiace systémy pre robotizáciu, automatizáciu, meranie a reguláciu prevádzkových a výrobných systémov a zariadení. Oživuje (nasadzuje) robotizáciu, automatizáciu alebo meranie s automatickým vyhodnotením získaných a nameraných údajov pre potreby a zabezpečenie požadovaného riadenia technologických procesov. Vytvára technickú dokumentáciu k zadaným projektom, spolupracuje s konštruktérmi strojov a zariadení a poskytuje technickú podporu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
495961/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
CSProgramátor PLC
ENPLC programmer
Odporúčaná úroveň vzdelania
P ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151020
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C26,C27,C33,J62
CPA 2015
C26,C27,C33,J62
Príslušnosť k povolaniu
2151020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Automatizácia a robotizácia
Robotika
6
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
6
logika programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
algoritmizácia úloh
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
priemyselná informatika - automatizácia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiace štruktúry daného programovacieho jazyka
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy archivácie, zálohovania a obnovy databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Vytváranie infraštruktúry IoT internetu vecí/IIoT priemyselného internetu vecí
6
princípy programovania priemyselných počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
6
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
počítačom riadená výroba
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
6
metódy plánovania a projektovania v elektrotechnike, automatizovanej výrobe a v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
PLC (Programovateľný logický automat)
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardy jazykov pre programovanie PLC
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: IEC norma 61131-3
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a analýza výrobného procesu, optimalizácia výrobného procesu v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Robotika
6
testovanie riadiacich programov PLC
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostika porúch elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj, optimalizácia a aplikácia PLC softvéru
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
programovanie (PLC) automatizačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba programovej dokumentácie (pre projektových pracovníkov, pre obsluhu zariadenia)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Vytváranie infraštruktúry IoT internetu vecí/IIoT priemyselného internetu vecí
6
programovanie priemyselných počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola odladených výrobných programov, porovnávanie parametrov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie systémov zálohovania dát a ich zabezpečenie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné programovanie automatických robotických liniek a automatov a odstraňovanie ich základných porúch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uvádzanie automatizačných zariadení do prevádzky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
6
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
6
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
využívanie technológie blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
6
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.