Stavebný sklenár

Stavebný sklenárStavebný sklenár vykonáva montážne sklenárske práce na stavbe vrátane prípravy a úpravy materiálu na zasklievanie v dielni. Zasklieva stavebné konštrukcie, vykonáva opravu a údržbu zasklených konštrukcií. Opracováva ploché sklo ručne a pomocou strojných zariadení, zasklieva stavebné konštrukcie rôznymi typmi plochého skla do tmelu, drevených, kovových a plastových profilov. Zasklieva dvojsklami i trojsklami, reže, zabrusuje a inštaluje zrkadlá, lepí protislnečné a bezpečnostné fólie na sklá, rámuje a paspartuje obrazy vrátane ich zasklievania v stavebných dielach a interiéroch objektov a pod. Vyhotovuje špeciálne stavebné zasklievania a rozmerovo i tvarovo atypické plochy a prvky stavieb (svetlíky, tubusy, oblúky a pod.) a osadzuje špeciálne presklenia z polikarbonátov a plexiskiel do pružných tmelov a lepidiel.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
495957/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPracovník montáže sklenených výplní
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Odborný zácvik priamo na stavbách pod vedením majstra v profesii.
ISCO-08
7125
SK ISCO-08
7125001
ESCO
2150
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7125001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Meracia a monitorizačná technika a zariadenia pre kontrolu rozmerov sklenených prvkov. Schopnosť práce s ručnými a elektronickými meracími zariadeniami pri vyznačovaní rozmerov a rezaní spracovaných zasklievacích hmôt.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Ovládanie metodiky výkonu zameriavania a vyznačovania plôch, zakrivení, dĺžok a uhlov v rovine i priestore s aplikovaním meracej techniky a pomôcok
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technológia sklenárskych prác. Spôsoby prípravy, opracovania a manipulácie s materiálmi na sklenárske práce pri doprave, výrobe, montáži a skladovaní.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Hlavné časti stavebných objektov a ich konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Materiály na sklenárske práce, ich základné vlastnosti, druhy a spôsoby použitia.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zasklievania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie práce s meracou a vytyčovacou technikou na báze mechanického či optického systému pri sklenárskych prácach na stavbách a v dielňach. Schopnosť práce s ručnými a elektronickými meracími zariadeniami pri vyznačovaní rozmerov a rezaní spracovaných zasklievacích hmôt.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Jednoduché stavebné výkresy a náčrty, výkresy sklenárskych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: ovládanie príslušných technických a materiálových noriem a súvisiacich predpisov v stavebníctve
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: poznanie domácich i medzinárodne akceptovaných termínov a pojmov v rozsahu realizovaných stavebných prác a materiálov v sklenárskej produkcii
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia, strojov a zariadení na sklenárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy zasklievania stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pracovné postupy a technologické podmienky pri meraní sklenených, drevených a kovových materiálov pri vykonávaní sklenárskych prác, zasklievaní okien, dverí, presklených stien, výkladov a vitrín, osadzovaní izolačných skiel, práci s tvrdeným alebo vrstveným bezpečnostným, prípadne nepriestrelným sklom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
3
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť pracovníka samostatne spočítavať a určovať množstvá potrebných a spotrebovaných materiálov vrátane prírezkov a rezerv odrezkov materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia. Zásady ochrany pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie technickej dokumentácie pozemných stavieb a výkresov sklenárskych konštrukcií s použitím materiálových a technických noriem. Tvorba jednoduchých stavebných náčrtov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie sklenených, drevených a kovových materiálov počas vykonávania sklenárskych prác
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na sklenárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
rezanie a lepenie bezpečnostných a protislnečných fólií na sklo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rezanie tabuľového skla
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tmelenie sklenených výplní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zasklievanie stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zasklievanie okien, dverí, striech, presklených stien, výkladov, vitrín a fasádnych dielov rôznymi druhmi skla (izolačnými dvojsklami a trojsklami, tvrdeným alebo vrstveným bezpečnostným sklom, sklom s drôtenou vložkou, prípadne nepriestrelným sklom a pod.). Opravy a údržba zasklených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
3
inštalácia sklenených výrobkov do drevených, kovových a plastových rámov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane zaklinovania a tmelenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž celosklenených dverí a prepážok z tvrdeného aj bezpečnostného skla a príslušného kovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rámovanie a osadzovanie obrazcov a prvkov zasklievania interiérov na stavbách a obrazoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s materiálmi na sklenárske práce a ich úprava
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie, rezanie na presné rozmery a tvary, zabrusovanie a vŕtanie skiel a zrkadiel. Manipulácia s drevenými, kovovými alebo plastovými profilovými dielmi a tesniacimi prvkami, ich rezanie a úprava.
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie a výmena tabuľových skiel a zrkadiel
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Príprava, používanie a údržba pomôcok, náradia, strojov a zariadení na sklenárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Nakladanie so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Obaly obsahujú špeciálne indikačné senzory (tlačené alebo predpripravené), ktoré kontrolujú obsah obalu z vnútra alebo zvonka. Vnútorné senzory kontrolujú tvorbu rôznych plynov alebo kvapalín a chemikálií v nich nachádzajúcich sa a indikujú ich najčastejšie zmenou farebnosti. Vonkajšie senzory kontrolujú skladovací proces, či sa produkt napr. nerozmrazil alebo sa neprimerane zvýšila okolitá teplota. RFID dodáva energiu elektroluminiscenčnému displeju na obale, ktorý svieti iba v regáli. Dotykový senzor umožňuje rozsvietiť časť obalu. Dôležitá je aj ekológia výroby a recyklácia.
Charakteristika:
Systémové zostavy (stavebnice), ktoré dokážu v sebe spojiť vetranie, vykurovanie, klimatizáciu, reguláciu vlhkosti, CO2, a elektronickú automatizovanú reguláciu celého systému. Celý systém je možné ovládať na diaľku, cez internet. Hlavným prínosom je možnosť kombinovania solárnej energie, spätne získanej tepelnej energie, tepelného čerpadla a energie z tuhých palív. Príkladom využitia sú budovy v energetickej triede A0.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.