Stavebný sklenár

Stavebný sklenárStavebný sklenár vykonáva montážne sklenárske práce na stavbe vrátane prípravy a úpravy materiálu na zasklievanie v dielni. Zasklieva stavebné konštrukcie, vykonáva opravu a údržbu zasklených konštrukcií. Opracováva ploché sklo ručne a pomocou strojných zariadení, zasklieva stavebné konštrukcie rôznymi typmi plochého skla do tmelu, drevených, kovových a plastových profilov. Zasklieva dvojsklami i trojsklami, reže, zabrusuje a inštaluje zrkadlá, lepí protislnečné a bezpečnostné fólie na sklá, rámuje a paspartuje obrazy vrátane ich zasklievania v stavebných dielach a interiéroch objektov a pod. Vyhotovuje špeciálne stavebné zasklievania a rozmerovo i tvarovo atypické plochy a prvky stavieb (svetlíky, tubusy, oblúky a pod.) a osadzuje špeciálne presklenia z polikarbonátov a plexiskiel do pružných tmelov a lepidiel.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
495957/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPracovník montáže sklenených výplní
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Odborný zácvik priamo na stavbách pod vedením majstra v profesii.
ISCO-08
7125
SK ISCO-08
7125001
ESCO
2150
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7125001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Meracia a monitorizačná technika a zariadenia pre kontrolu rozmerov sklenených prvkov. Schopnosť práce s ručnými a elektronickými meracími zariadeniami pri vyznačovaní rozmerov a rezaní spracovaných zasklievacích hmôt.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Ovládanie metodiky výkonu zameriavania a vyznačovania plôch, zakrivení, dĺžok a uhlov v rovine i priestore s aplikovaním meracej techniky a pomôcok
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technológia sklenárskych prác. Spôsoby prípravy, opracovania a manipulácie s materiálmi na sklenárske práce pri doprave, výrobe, montáži a skladovaní.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Hlavné časti stavebných objektov a ich konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Materiály na sklenárske práce, ich základné vlastnosti, druhy a spôsoby použitia.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zasklievania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie práce s meracou a vytyčovacou technikou na báze mechanického či optického systému pri sklenárskych prácach na stavbách a v dielňach. Schopnosť práce s ručnými a elektronickými meracími zariadeniami pri vyznačovaní rozmerov a rezaní spracovaných zasklievacích hmôt.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Jednoduché stavebné výkresy a náčrty, výkresy sklenárskych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: ovládanie príslušných technických a materiálových noriem a súvisiacich predpisov v stavebníctve
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: poznanie domácich i medzinárodne akceptovaných termínov a pojmov v rozsahu realizovaných stavebných prác a materiálov v sklenárskej produkcii
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia, strojov a zariadení na sklenárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy zasklievania stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pracovné postupy a technologické podmienky pri meraní sklenených, drevených a kovových materiálov pri vykonávaní sklenárskych prác, zasklievaní okien, dverí, presklených stien, výkladov a vitrín, osadzovaní izolačných skiel, práci s tvrdeným alebo vrstveným bezpečnostným, prípadne nepriestrelným sklom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
3
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť pracovníka samostatne spočítavať a určovať množstvá potrebných a spotrebovaných materiálov vrátane prírezkov a rezerv odrezkov materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia. Zásady ochrany pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie technickej dokumentácie pozemných stavieb a výkresov sklenárskych konštrukcií s použitím materiálových a technických noriem. Tvorba jednoduchých stavebných náčrtov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie sklenených, drevených a kovových materiálov počas vykonávania sklenárskych prác
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na sklenárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
rezanie a lepenie bezpečnostných a protislnečných fólií na sklo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rezanie tabuľového skla
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tmelenie sklenených výplní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zasklievanie stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zasklievanie okien, dverí, striech, presklených stien, výkladov, vitrín a fasádnych dielov rôznymi druhmi skla (izolačnými dvojsklami a trojsklami, tvrdeným alebo vrstveným bezpečnostným sklom, sklom s drôtenou vložkou, prípadne nepriestrelným sklom a pod.). Opravy a údržba zasklených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
3
inštalácia sklenených výrobkov do drevených, kovových a plastových rámov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane zaklinovania a tmelenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž celosklenených dverí a prepážok z tvrdeného aj bezpečnostného skla a príslušného kovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rámovanie a osadzovanie obrazcov a prvkov zasklievania interiérov na stavbách a obrazoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s materiálmi na sklenárske práce a ich úprava
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie, rezanie na presné rozmery a tvary, zabrusovanie a vŕtanie skiel a zrkadiel. Manipulácia s drevenými, kovovými alebo plastovými profilovými dielmi a tesniacimi prvkami, ich rezanie a úprava.
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie a výmena tabuľových skiel a zrkadiel
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Príprava, používanie a údržba pomôcok, náradia, strojov a zariadení na sklenárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Nakladanie so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.