Lekár samosprávneho kraja

Lekár samosprávneho krajaLekár samosprávneho kraja plní úlohy samosprávneho kraja na úseku zdravotníctva pri prenesenom výkone štátnej správy. Najmä preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi a vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
495948/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára samosprávneho kraja sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 3 písm. A., B. alebo C. Odporúča sa odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 4 písm. A. bod 1 alebo 4.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje právnym predpisom. Špecializačné štúdium v jednotlivých špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3 nar. vl. č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212074
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2212074

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva upravujúca postavenie a kompetencie samosprávnych krajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 302/2001 Z. z., Zákon č. 446/2001 Z. z., Zákon č. 523/2004 Z. z., Zákon 583/2004 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalifikačné predpoklady a prax zdravotníckych zamestnancov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: legislatívna úprava kvalifikačných predpokladov a sústavného vzdelávania zdravotníckych zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: užívateľská znalosť MS Office a ďalších SW nástrojov napr. PowerBI, Tableau, Qlikview
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
verejné zdravotné poisťovne a úkony a služby nehradené z verejného zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ovládanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov všeobecne a špecificky v podmienkach zdravotníctva, legislatíva GDPR
Perspektíva: Aktuálna
7
regionálna zdravotná politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a postupy kontroly zdravotníckych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob výkonu verejnej moci elektronicky (e-Government)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: legislatíva elektronizácie verejnej správy
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
postupy zaobchádzania so zdravotnou dokumentáciou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
kľúčové princípy DRG klasifikačného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia dát z klasifikačného systému DRG
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie štandardov a vytváranie návrhov štandardov v zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
registrácia a kontrola žiadostí na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie sťažností a podnetov na úseku pôsobnosti lekára samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri kontrole zdravotníckych zariadení v rámci zabezpečovania odbornej agendy na úseku zdravotnej pomoci, patriacej do kompetencie samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zverejňovaných informácií ohľadne poskytovania zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
odvodenie kľúčových indikátorov výkonnosti KPI a zmien procesov z analyzovaných údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Key performance indicators
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
preberanie a archivácia zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie rozhodnutí, osvedčení, resp. odvolaní v rámci zdravotníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov priorít regionálnej zdravotnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
určovanie rozsahu zdravotného obvodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a usmerňovanie činností pri realizácii územnej zdravotnej politiky štátu v rámci zdravotnej starostlivosti spadajúcej do kompetencie samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zriaďovanie etických komisií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie a potvrdzovanie ordinačných hodín pre zdravotnícke zariadenia poskytujúce ambulantnú starostlivosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie realizácie rozvoja siete zdravotníckych zariadení v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Zdravoníctvo: Telehealth je definovaný výmenou elektronických informácií a používaním telekomunikačných technológií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na diaľku, pri vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, pri edukácii pacientov, pri riadení a organizácii verejného zdravia. Využíva pritom obrovské množstvo rôznych technologických nástrojov, ako sú napríklad zariadenia na meranie životných funkcií organizmu, prístroje na záznam fotografií a videa, streamovanie obrazu na internete, či telekomunikačné technológie na realizáciu videokonferencií. Kľúčovou oblasťou telehealthu, ktorá sa špecificky venuje poskytovaniu medicínskych služieb na diaľku, je telemedicína. Môže mať rôzne formy, od telekonzultácie všeobecného lekára s pacientom pri príznakoch akútneho ochorenia, telekonzília špecialistu so špecialistom pri rozhodovaní o diagnostickom postupe komplikovaného stavu, cez zdieľanie fotografií kožnej lézie pacienta s aplikáciou v mobile, až po vzdialený monitoring pacienta s diabetom alebo poruchou srdcového rytmu. Hoci má telemedícína vo svete už viac ako 40-ročnú históriu, stále nemá jednoznačne zadefinované postavenie v zdravotnom systéme na Slovensku. Okrem legislatívneho ukotvenia pravidiel pre využívanie celého spektra telemedicínskych nástrojov vyžaduje jej rozšírenie zameranie na lepšiu informovanosť o jej možnostiach a rozvoj zručností pre používanie jej technológií u zdravotníckych profesionálov a pacientov. Sociálne služby: Klinická starostlivosť na diaľku (diaľkové monitorovanie a diaľková terapia) je vhodná do väčšiny pobytových zariadení sociálnych služieb (špecializovaných zariadení, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a domov sociálnej služby). Zlepšuje a zintenzívňuje prijímateľom sociálnych služieb prístup k všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecifickým zdravotným službám. Umožňuje efektívne manažovať starostlivosť o dlhodobo chronicky chorých pacientov, prípadne núdzovú okamžitú zdravotnú pomoc (v budúcnosti aj v domácom prostredí). Telemedicína má svoje opodstatnenie najmä v etablovaní nových služieb dlhodobej sociálnozdravotnej starostlivosti.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Od mobilných zdravotníckych aplikácií a softvéru podporujúcich klinické rozhodnutia, ktoré lekári robia každý deň, až po umelú inteligenciu a strojové učenie, digitálne technológie sú hnacou silou revolúcie v zdravotnej starostlivosti. Digitálne zdravotnícke nástroje majú obrovský potenciál zlepšiť našu schopnosť presne diagnostikovať a liečiť ochorenia, či výrazne zvýšiť efektivitu preventívnych programov. Tradičné poskytovanie zdravotnej starostlivosti rozširujú o využívanie rôznych výpočtových platforiem, nástrojov na konektivitu, softvérov, aplikácií a rôznych senzorov. Tieto technológie umožňujú rozsiahlu škálu ich využívania, od zariadení z oblasti wellness až po aplikácie, ktoré sú certifikovanými zdravotníckymi pomôckami. Odborníci už dávno poznajú ohromujúcu kvalitu niektorých aplikácií na báze umelej inteligencie, ktoré pracujú s informáciami a dátami mnohonásobne prevyšujúcimi kapacitu ľudského mozgu. Mnohé sú schopné stanoviť diagnózu častokrát rovnako presne ako vysoko erudovaný špecialista, nepodliehajú však zlyhaniu z únavy pri nadmernej záťaži. Akceptácia klinického názoru aplikácie s umelou inteligenciou so sebou nesie množstvo otvorených etických otázok o zodpovednosti za následky súvisiaceho rozhodnutia, napriek tomu dnes nie sme ďaleko od čias, kedy napríklad popis RTG snímkov realizuje aplikácia samostatne bez požiadavky na validáciu lekárom. Preto sa už v blízkej dobe budeme musieť zaoberať legislatívnymi pravidlami pre využívanie digitálnych technológií v zdravotníctve, vrátane pravidiel pre ich certifikáciu a bezpečnosť. Pripraviť sa na túto éru budú musieť nielen zdravotníci ale aj pacienti.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strategické využívanie informačných technológií a digitalizačných trendov zvyšuje celkovú efektívnosť procesov, zjednodušuje život občanov a znižuje administratívne bremeno. Tento inovačný trend zahŕňa elektronické služby verejnej správy, e-Government, využívanie GPS a GIS nástrojov pre potreby verejnej správy a plánovania. Zavádzanie týchto technologických inovácií si vyžaduje aj procesné a legislatívne zmeny. Pre občanov je základom zlepšovanie práce s agendovými systémami a SW, zjednodušovanie procesov, ako aj zavádzanie prvkov umelej inteligencie do nástrojov slúžiacich pre riadenie procesov vo verejnej správe. Programovým základom digitálnej transformácie je vládna nadrezortná stratégie vyjadrená v dokumente Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pod touto inováciu sa rozumie aplikovanie viacerých typov komunikačných platforiem vo verejnej správe. Rýchla komunikácia a znižovanie formálnosti interakcie medzi verejnou správou a obyvateľmi vychádza zo zmeny klasických komunikačných postupov najmä zapájaním interaktívnych a sociálnych kanálov do komunikácie s obyvateľmi. Inovácia je spojená využívaním chatboxov a mobilných aplikácií na komunikáciu s úradmi verejnej správy, s budovaním podporných a komunikačných centier. Výsledkom procesov je napríklad zrýchľovanie informovania obyvateľstva o prijímaných rozhodnutiach, dôslednejšie zdôvodňovanie rozhodnutí, predkladanie dokumentov na diaľku a presun vybavovania agendy do virtuálneho prostredia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.