Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia

Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadeniaOdborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách podľa osobitných právnych predpisov. Zodpovedá a zabezpečuje údržbu, opravy a prevádzku ochranných stavieb a zariadení civilnej ochrany, stálych úkrytov pre obyvateľstvo, za skladovanie, údržbu a inventarizáciu prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva v skladoch a výdajných strediskách civilnej ochrany obyvateľstva. Koordinuje oblasť ekonomického zabezpečenia príprav civilnej ochrany obyvateľstva, plánu civilnej ochrany obyvateľstva, sleduje a kontroluje vedenie účtu civilnej ochrany. Spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie. Rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajne odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu, organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495947/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (§18a)
Poznámka: Podrobnosti o obsahu a rozsahu odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ustanovuje Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359003
ESCO
623
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s riadením štátu v krízových situáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva; zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami; zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu; zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky; zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii; ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Perspektíva: Aktuálna
6
úlohy civilnej ochrany v štátnej správe, samospráve a právnických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy spolupráce so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika plánovania údržby a opráv úkrytov civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
individuálna ochrana obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plán ochrany obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva, jej úlohy a opatrenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základná štruktúra informačného systému civilnej ochrany, varovné signály
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mimoriadna situácia, mimoriadna udalosť a ohrozenie, ich vzájomné súvislosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
integrovaný záchranný systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie a aktualizácia krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: pre prípad mimoriadnych a krízových situácií mimo času vojny a stavu po vyhlásení krízových situácií v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a pre obdobie bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného núdzového stavu
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov opatrení na riešenie úloh v rámci hospodársko-mobilizačných príprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie informačných a grafických podkladov do plánu ochrany obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: prehľad zdrojov ohrozenia a prehľad nebezpečných látok
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie podkladov do plánu evakuácie obyvateľstva a vypracovanie podkladov do metodiky činnosti evakuačnej komisie obce, evakuačného strediska a evakuačného zberného miesta
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie plánu údržby a opráv úkrytov civilnej ochrany a technických zariadení v úkrytoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia výkonu a výkon preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola plnenia povinností subjektov civilnej ochrany a spolupráca s verejnoprávnymi inštitúciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie fyzických osôb, ktorým môže byť uložená v krízovom stave pracovná povinnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorým môže byť uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie prostriedkov civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie vecných prostriedkov, ktoré môžu plniť úlohy obrany štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie agendy utajovaných písomností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie podkladov do systému vyrozumenia a varovania obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: vyrozumenie členov krízového štábu, vyrozumenie jednotiek civilnej ochrany
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie a aktualizovanie informácií potrebných na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: § 39 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
priebežné vedenie zoznamu osôb, ktorí sa v období krízovej situácie nachádzajú na území obce a odovzdávanie týchto zoznamov krízovému štábu okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: ide o osoby, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt, ale sa tam nachádzajú (dovolenkári, na návšteve u príbuzných, príp. evakuovaní ľudia z iných obcí, miest a priestorov)
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie dokumentácie krízového štábu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: štatút krízového štábu, menovacie dekréty, metodika činnosti krízového štábu, plán vyrozumenia a spojenia členov krízového štábu, záznamník prijatých a odoslaných správ
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhotovovanie zápisov zo zasadnutí krízového štábu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: poskytovanie výpisov určeným orgánom, organizáciám a iným dôležitým subjektom z hľadiska príprav na obranu mimo času vojny a vojnového stavu a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie dokumentácie pre výdaj prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) obyvateľstvu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie príkazov, informácií o mimoriadnej udalosti, návrhov na vyhlasovanie mimoriadnej situácie, resp. návrhov na jej odvolanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prerokúvanie územných plánov obcí a zón v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie doručovateľov pre doručovanie povolávacích rozkazov a rozhodnutí okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konanie vo veciach správnych deliktov a priestupkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: podľa § 31 a § 32 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
uskladňovanie a ošetrovanie materiálu civilnej ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie, koordinovanie a kontrola činností obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a realizácia servisu a údržby stálych úkrytov civilnej ochrany a ich technických zariadení, materiálov technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie o povinnosti obce zriadiť výdajne odberných oprávnení a vykonávanie ich kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: § 3 písm. o) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie prevádzky úkrytov civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zabezpečovanie kontroly, údržby a jednoduchých opráv technických zariadení a ich technologického vybavenia
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.