Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu

Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu stanovuje jednotlivé technologické postupy a zabezpečuje časti technologickej prípravy pri výrobe keramiky, kameniny a porcelánu. Dohliada na dodržovanie technologického postupu vo výrobe. Posudzuje kvalitu výrobkov vo všetkých fázach výrobného procesu a navrhuje opatrenia na jeho optimalizáciu. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií a podieľa sa na aktualizácii technologickej alebo výkresovej dokumentácie. Riadi priebeh technologických skúšok. Úzko spolupracuje s podnikovým laboratóriom, oddelením kvality, technikom a majstrami z výroby. Pracuje na nových technológiách a zodpovedá za vyhotovenie technickej dokumentácie. Kontroluje hmoty, glazúry vo výrobe a koriguje ich zloženie. Navrhuje optimálnu krivku výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
495946/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DEHaupttechnologe
SKHlavný technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141044
ESCO
1098
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141044

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy riadenia odpadového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
7
stroje a zariadenia v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane strojov a zariadení vo výrobe kameniny a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
keramické, kameninové, porcelánové hmoty a glazúry
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vlastnosti, pórovitosť, pevnosť v lome, koeficient tepelnej rozťažnosti. Receptúry a ich korekcie.
Perspektíva: Aktuálna
7
keramické hmoty na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spôsoby, postupy, stroje a zariadenia pri príprave keramickej hmoty pre výrobu keramiky, kameniny a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
chyby vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Mechanizmus vzniku chýb, prednostná textúra, vpichy, nesúlad koeficientu tepelnej rozťažnosti črepu a glazúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Fázy výpalu.
Perspektíva: Aktuálna
7
reologické vlastnosti keramických, kameninových a porcelánových hmôt
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spracovateľské vlastnosti, plasticita, viskozita, hustota keramických, kameninových a porcelánových hmôt.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie keramickej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby kameniny a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy odberu a spracovania vzoriek vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky hodnotenia kvality výstupov vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia mikrovlnného ohrevu a tavenia keramických materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
7
postupy a metódy využitia mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
7
metódy testovania vlastností keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórna technika a laboratórne postupy vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov výroby keramiky, kameniny a porcelánu a výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické a mineralogické zloženie surovín na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Jednotlivé druhy surovín.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metódy a postupu nastavovania mikroprocesorovej techniky vo výrobe nekovových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V súlade s obehovou ekonomikou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
7
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
metódy optimalizácie výrobných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
sledovanie a dodržiavanie noriem a hospodárnosti výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie vhodnej metódy a postupu odberu a spracovania vzoriek v konkrétnych podmienkach výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie priebehu laboratórnych skúšok a vyhodnocovanie rozborov. Riadenie priebehu laboratórnych skúšok a vyhodnocovanie rozborov.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie technologických postupov vo výrobe keraminy, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov, kontrola výrobkov v priebehu výroby, posúdenie kvality finálnych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok v rámci jednotlivých fáz výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie a navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
7
zavádzanie nových technológií pri inovácii výrobkov z nekovových materiálov z dôvodu zvýšených požiadaviek na ekológiu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
implementácia prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
stanovovanie procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
zavádzanie nových postupov a proaktívnej výroby komponentov a výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
riešenie technológie výroby keramiky, kameniny a porcelánu s ohľadom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Ekologické spracovanie odpadu, zabezpečenie životného prostredia pri použití škodlivých materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie dodržiavania kvality výroby a technologických procesov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola hmôt a glazúr vo výrobe, vrátane koordinácie ich zloženia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie kvality výrobkov vo výrobnom procese keramiky, kameniny a porcelánu a navrhovanie opatrení na jeho optimalizáciu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne práce a merania vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca s laboratórnym vybavením, racionálny rozbor, chemický rozbor, stanovenie hustoty, viskozity, pevnosti keramických hmôt a glazúr.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie kalkulačných podkladov na cenové ponuky a tvorbu cien, vrátane výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
výskumné a vývojové práce súvisiace s realizáciou výskumu a rozvojových projektov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
7
navrhovanie, nastavovanie a riadenie technologických procesov technológie výroby nekovových materiálov pomocou mikrovlnnej energie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
7
nastavovanie procesov využitia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na výrobných zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s cieľom minimalizácie bezpečnostných rizík v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre cenové kalkulácie pri výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie záznamov a dokumentácie pri výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie laboratórnych záznamov a dokumentácie o výsledkoch rozborov, skúšok a meraní. Technickej a výkresovej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napr. pri príprave cenových kalkulácií a podieľanie sa na aktualizácii technologickej alebo výkresovej dokumentácie. Spolupráca s podnikovým laboratóriom, oddelením kvality, technikom a majstrami z výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a stanovovanie optimálnej krivky výpalu rôznych hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
korekcie v príprave keramických hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Aplikácia zmien pri príprave keramickej hmoty a glazúry tak, aby sa dosiahli ich optimálne technologické vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
korekcie vo výrobnom procese pri výskyte chybných výrobkov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zmeny vo výrobnom procese pri výskyte chýb vyskytujúcich sa na výrobkoch, úprava keramickej hmoty, glazúry, vypaľovacej krivky.
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie synchronizácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
nastavovanie procesov využitia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
nastavovanie procesov využitia nanotechnológie (nano náterov) vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7
nastavovanie mikroprocesorovej techniky vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešení krízy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.