Špecialista v oblasti tvorby legislatívy

Špecialista v oblasti tvorby legislatívyŠpecialista v oblasti tvorby legislatívy v súlade s platnými pravidlami pripravuje legislatívne návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov. Na základe stanovených obsahových náležitostí vypracúva návrhy zákonov, nariadení, vyhlášok, rozhodnutí a opatrení. Podľa metodického pokynu predkladá pripravené materiály na pripomienkové konanie. Pripravuje stanoviská a odporúčania k materiálom v legislatívnom procese alebo v procese aproximácie práva. Kontroluje odborné stanoviská k návrhom právnych predpisov z hľadiska súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ale aj medzinárodnými zmluvami a právom EÚ. Vyhotovuje posudky a odporúčania k alternatívnym alebo sporným zneniam návrhov zákonov a k ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom. Pri tom využíva elektronickú komunikáciu a e-Goverment....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495943/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKLegislatívec
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2611
SK ISCO-08
2611005
ESCO
841
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2611005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsahové náležitosti legislatívnych a nelegislatívnych materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Obal, návrh uznesenia, predkladacia správa, vlastný materiál, doložka vybraných vplyvov, návrh komuniké a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne záväzné akty Európskej únie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riadny legislatívny postup a mimoriadny legislatívny postup prijímania sekundárnych aktov Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá uzatvárania medzinárodných zmlúv a medzinárodných dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postup a štádiá prípravy medzinárodnej zmluvy a postup pri jej prerokovaní na vnútroštátnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
7
požiadavky kladené na zákon, systematika členenia návrhu zákona, prílohy zákona a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonizácia a aproximácia práva Európskej únie v podmienkach SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákonodarný proces v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Štádiá legislatívneho procesu od tvorby všeobecne záväzného právneho predpisu až po jeho vyhlásenie v Zbierke zákonov SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri podávaní, prerokúvaní a vyhlásení návrhu zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá na tvorbu stanovísk k návrhom aktov EÚ a na koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy pripomienkovania materiálov/právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup ministerstiev a ostatných ústredných orgánov verejnej moci pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie legislatívno-technických pokynov pri tvorbe návrhu zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Právny jazyk, recepcia, odkazy, skratky a citácie, poznámky pod čiarkou, účinnosť zákona a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie základných pravidiel a mechanizmov pri tvorbe stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch Slovenskej republiky i relevantných predpisoch Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vládny návrh zákona, nariadenie vlády, vyhláška, výnos, opatrenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe strategických zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívnych materiálov a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a nariadení súvisiacich s danou problematikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pripomienkovanie legislatívnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pripomienkovanie materiálov v rámci vnútorného i medzirezortného pripomienkového konania, legislatívnych predpisov EÚ a podieľanie sa na príprave vecného zamerania národnej legislatívy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie právnych stanovísk, analýz a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov, nariadení a pod. v oblasti legislatívneho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Využívanie elektronickej komunikácie pri kontakte s ďalšími orgánmi verejnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
7
zosúladenie návrhu zákona s právom EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Doložka zlučiteľnosti, tabuľka zhody, transpozičná príloha.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vrátane prípravy časti materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.