Špecialista pre protokolárne záležitosti

Špecialista pre protokolárne záležitostiŠpecialista pre protokolárne záležitosti zabezpečuje odborné činnosti v oblasti protokolárnych záležitostí. Zabezpečuje odborné činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou protokolárnych prijatí, zahraničných a domácich pracovných ciest a iných protokolárnych podujatí oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky. V súlade s Pravidlami diplomatického protokolu zabezpečuje prípravu, plynulý a bezproblémový priebeh oficiálnych návštev, ceremoniálov, multilaterálnych akcií, konferencií a ďalších protokolárnych aktov. Spolupracuje pri príprave, organizácii, koordinovaní a zabezpečení priebehu návštev. Komunikuje s inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Zabezpečuje činnosti súvisiace s vysielaním a prijímaním diplomatických zástupcov. Metodicky usmerňuje činnosť pracovísk s protokolárnou agendou v ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495942/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2432
SK ISCO-08
2432003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2432003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
štátne symboly Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 63/1993 Zb. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v platnom znení.
Perspektíva: Aktuálna
7
história diplomacie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vznik diplomacie, základné pravidlá diplomatických vzťahov.
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecný politický prehľad súčasnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomacia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s Diplomatickým protokolom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a systém metodického usmerňovania činnosti pracovísk s protokolárnou agendou v ústredných orgánoch štátnej správy SR pri príprave a zabezpečení návštev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomatické misie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Funkcie diplomatickej misie, jej začiatok a koniec, práva vysielacieho a prijímacieho štátu, rozdelenie šéfov misie, postup pri prijímaní šéfov misie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomatické výsady a imunity
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výrazy a pojmy používané v diplomatických stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Šéf misie, diplomatický personál, diplomatický kuriér, agrément a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
výrazy a pojmy používané v konzulárnych stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Konzulárny úrad, konzulárny obvod, konzulárny úradník, nadväzovanie a vykonávanie konzulárnych stykov, konzulárne funkcie, výhody, výsady a imunity konzulárneho úradu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém komunikácie a koordinácie programu s inštitúciami v Slovenskej republike, ale aj so zahraničnými inštitúciami počas prípravy zahraničných návštev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizácie a zabezpečenia priebehu ceremoniálov, recepcií, slávností, multilaterálnych akcií, konferencií alebo seminárov, usporiadaných na území Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá diplomatického protokolu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike.
Perspektíva: Aktuálna
7
etiketa a protokol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy protokolárneho zabezpečovania, organizovania oficiálnych a pracovných návštev najvyšších ústavných činiteľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Viedenský dohovor o diplomatických stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch v platnom znení.
Perspektíva: Aktuálna
7
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch v platnom znení
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pozdravy, predstavovanie, podávanie rúk, oslovovanie, komunikácia pomocou vizitiek, spôsoby pozvaní, používanie skratiek na pozvánkach a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie spôsobov nadväzovania a vykonávania diplomatických stykov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie spôsobov nadväzovania a vykonávania konzulárnych stykov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie rôznych schém zasadacieho poriadku so zohľadnením druhu spoločnosti a protokolárneho poradia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Výber vhodného tvaru stola, dámska spoločnosť, pánska spoločnosť a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava informácie a inštrukcie pre hostiteľa pre prijatie diplomatickej návštevy v súlade s diplomatickým protokolom a zvykmi podľa krajiny pôvodu návštevy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protokolárne zabezpečovanie, organizovanie oficiálnych a pracovných návštev najvyšších ústavných činiteľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie programu návštevy v súlade s diplomatickým protokolom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súkromné stretnutia, plenárne rokovania delegácií, slávnostný alebo pracovný obed alebo večera, prijatia, aktivity spoločenského, kultúrneho a prezentačného charakteru, špeciálny program pre manželského partnera, ak je prítomný a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prijatia diplomatickej návštevy v súlade s diplomatickým protokolom a zvykmi podľa krajiny pôvodu návštevy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikovanie ústne aj písomne na diplomatickej úrovni so zohľadnením zvykov krajiny pôvodu druhej strany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zorganizovanie v súlade s diplomatickým protokolom oficiálnej a pracovnej návštevy v Slovenskej republike
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zorganizovanie v súlade s diplomatickým protokolom oficiálnej a pracovnej návštevy oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky v zahraničí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zorganizovanie, v súlade s diplomatickým protokolom, návštevy najvyššieho ústavného činiteľa na veľvyslanectve cudzieho štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie komunikácie a koordinácie programu s inštitúciami v Slovenskej republike, ale aj so zahraničnými inštitúciami počas prípravy zahraničných návštev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činností súvisiacich s vysielaním a prijímaním diplomatických zástupcov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie odborných činností súvisiacich s prípravou a realizáciou protokolárnych prijatí, zahraničných a domácich pracovných ciest a iných protokolárnych podujatí ústavného činiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a zabezpečenie priebehu ceremoniálov, recepcií, slávností, multilaterálnych akcií, konferencií alebo seminárov, usporiadaných na území Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s Diplomatickým protokolom Ministerstva zahraničných vecí SR pri príprave, organizácii, koordinovaní a zabezpečovaní priebehu návštev a metodické usmerňovanie činnosti pracovísk s protokolárnou agendou v ústredných orgánoch štátnej správy SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie štátnej vlajky Slovenskej republiky a štátnej hymny Slovenskej republiky v súlade s diplomatickým protokolom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.