Matrikár

MatrikárMatrikár vybavuje matričnú agendu, vykonáva zápisy do matriky, dodatočné záznamy do matrík a záznamy o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy. Vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a index zápisov do matričných kníh. Matrikár plní administratívne úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, vykonáva zmeny mena alebo priezviska, zabezpečuje vydávanie potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík. Spisuje a sumarizuje doklady vydané v cudzine k zápisu do osobitnej matriky....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495941/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKZamestnanec matričného úradu
SKMatrikárka
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z.z.
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o vykonaní skúšky matrikára podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 2)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359002
ESCO
1623
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy z oblasti vedenia matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná terminológia z oblasti vedenia matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti súvisiace s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu, uzavretia manželstva pred matričným úradom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy riešenia žiadostí na portáli elektronických služieb matriky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti vyhotovovania viacjazyčných štandardných formulárov prostredníctvom Európskeho justičného portálu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsob výkonu verejnej moci elektronicky (e-Government)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie cudzojazyčných listín v súvislosti s uzavretím manželstva cudzinca
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie formulárov a hlásení pre štátne orgány
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie a evidovanie formulárov podľa nariadení EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie zbierky listín, druhopisov matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zápisov do matriky na základe dokladov z cudzích štátov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zápisov do knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie dodatočných záznamov do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie výpisov z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie povolení na žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zápisov matričných udalostí do Centrálneho informačného systému matrík (CISMA)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spisovanie a sumarizovanie dokladov vydaných v cudzine k zápisu do osobitnej matriky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie viacjazyčných formulárov do krajín EÚ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo 6. júla 2016
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia úloh súvisiacich s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu, uzavretia manželstva pred matričným úradom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie požiadaviek občanov na portáli elektronických služieb matriky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.