Farmaceut samosprávneho kraja

Farmaceut samosprávneho krajaFarmaceut samosprávneho kraja koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne. Farmaceut samosprávneho kraja kontroluje poskytovanie lekárenskej starostlivosti, schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok. Organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou a vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok. Vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly a navrhuje orgánu štátnej správy uloženie pokuty. Rozhoduje a určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zdravotníckymi pomôckami v spolupráci s orgánom štátnej správy, kontroluje nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckymi pomôckami v spolupráci s orgánom štátnej správy. Zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalit...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
495940/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností farmaceuta samosprávneho kraja sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe farmácia v študijnom odbore farmácia. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 3 písm. C. Odporúča sa odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 4 písm. C. bod 1 alebo 4
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje právnym predpisom. Špecializačné štúdium v jednotlivých špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3 nar. vl. č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2). Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2262
SK ISCO-08
2262009
ESCO
618
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2262009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti kontroly v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti geológie a chémie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva upravujúca postavenie a kompetencie samosprávnych krajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
samospráva v oblasti prevádzkovania verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kľúčové princípy DRG klasifikačného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti farmácie a lekárenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Legislatíva lekárenskej starostlivosti a právne normy v oblasti humánnej farmácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
humánna farmácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie záväzných opatrení na odstraňovanie nedostatkov zistených pri kontrole v rámci samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola poskytovania lekárenskej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola stavu zásob z hľadiska dodržiavania noriem zásob liečiv a zdravotníckych prostriedkov v zdravotníckych zriadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza efektívnosti a nákladov na zdravotnú starostlivosť a spotrebu liekov, využitia zdravotníckych zariadení a pod. v rámci zdravotnej starostlivosti, spadajúcej do kompetencie úradu samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií o nedostatkoch v kvalite liekov, zdravotníckych pomôcok, pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov z obehu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie agendy súvisiacej s činnosťou verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok na území samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie podnetov a sťažností na úseku humánnej farmácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie podkladov v oblasti lekárenskej starostlivosti na území samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie zvereného farmaceutického úseku
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia pohotovostných služieb vo verejných lekárňach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.