Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín

Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšínŠpecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín sa podieľa na tvorbe štátnej politiky v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín. Pripravuje strategické a koncepčné materiály v danej oblasti a podieľa sa na koncepčnej, metodickej a koordinačnej činnosti v oblasti zachovania, rozvoja a podpory kultúry príslušníkov národnostných menšín. Na príprave materiálov a stratégií participuje aj s príslušníkmi národnostných menšín, ktorých sa dané materiály týkajú. Pripravuje stanoviská a návrhy k legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam súvisiacim s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín. Pripravuje podklady k tvorbe správ o plnení medzinárodných zmlúv v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín. Štátnu politiku, stratégie a koncepcie týkajúce sa zachovania, rozvoja a podpory kultúry národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva spoluvytvára so špecialistami na Ministerstve kultúry SR. Plní úlohy v rámci sekretar...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495935/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632008
ESCO
844
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2632008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívny postup v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
politické, právne a administratívne princípy, postupy a metódy vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna politika a menšinová politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy podieľania sa na zabezpečení participácie príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutia orgánu verejnej správy, označenie orgánu verejnej správy, úradné formuláre, komunikácia v jazyku menšiny, ...
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá označovania v jazyku národnostnej menšiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V obci, dopravné značky, v odborných publikáciách, v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie, označovanie ulíc, geografické značenia, informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá informovanosti verejnosti v jazyku národnostnej menšiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Oznamy obce, zverejňovanie informácií
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania kultúry občanov národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy plnenia úloh v rámci sekretariátu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy prípravy stanovísk a návrhov k legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam súvisiacim s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém plnenia úloh v oblasti tvorby a realizácie štátnej politiky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a koordinovania systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém zabezpečovania gestorstva v rámci dotačného systému v oblasti prerozdeľovania finančných prostriedkov na ochranu a podporu zachovania a rozvoja identity národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby štátnej politiky a prípravy strategických a koncepčných materiálov v oblasti práv a kultúry národnostných menšín v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín a zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy prípravy podkladov k tvorbe správ o plnení medzinárodných zmlúv v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy zabezpečovania gestorstva dotačného programu Kultúra národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Smernica vedúceho Úradu vlády č. 4/2014 zo dňa 12.02.2014 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania dotácií na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy koncepčných materiálov, metodík a ostatných usmernení v oblasti kultúry národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie koncepčných a metodických materiálov v oblasti rozvoja kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov strategických a koncepčných materiálov v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie koncepčných, metodických a odborných materiálov v oblasti rozvoja kultúry národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a nariadení súvisiacich s danou problematikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola žiadostí o poskytnutie dotácie z hľadiska dodržania účelu, podmienok a spôsobu poskytovania dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a spracovávanie podkladov k správe o stave používania jazykov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov systémových riešení na podporu ochrany práv národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava stanovísk a návrhov k legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam súvisiacim s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky a príprave strategických a koncepčných materiálov v oblasti zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov k vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí v programe Kultúra národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov k tvorbe správ o plnení medzinárodných zmlúv v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín predovšetkým Rámcového dohovoru o ochrane národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov k podnetom občanov za nedodržanie pravidiel na úseku používania jazykov menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie kancelárskych balíkov na prezentáciu výsledkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov pre legislatívnu zmenu v oblasti zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia so žiadateľmi v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutie dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plnenie úloh v rámci sekretariátu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečením činnosti výboru, koordinovanie príprav správ v súlade so štatútom výboru, príprava podkladov a informácií potrebných pre činnosť výboru, zabezpečovanie zverejňovania informácií o činnosti výboru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej a metodickej činnosti pri zabezpečovaní participácie príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí, týkajúcich sa práv príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie dotačného programu Kultúra národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti dotácií na ochranu a podporu zachovania a rozvoja identity a kultúry národnostných menšín a jeho administrácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.