Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy

Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendyŠpecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy vykonáva činnosti spojené so zabezpečovaním plnenia úloh vlády a jej poradných orgánov. Najmä koordinuje prípravu a distribúciu materiálov určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, Národnej rady SR a jej výborov, vypracúva a organizačne zabezpečuje stanoviská k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovede na interpelácie a podnety poslancov Národnej rady SR, odpovede na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade SR, vypracúva pripomienky a koordinuje činnosti súvisiace s procesom medzirezortného pripomienkového konania, vykonáva činnosti súvisiace s distribúciou uznesení vlády, uznesení Národnej rady SR a jej výborov, vypracúva správy o plnení úloh vyplývajúcich pre člena vlády z uznesení vlády, Národnej rady SR a jej výborov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495934/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa 1 rok praxe v oblasti verejnej správy.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421009
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatívne pravidlá vlády SR,
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
kompetenčný zákon
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy využívania portálu právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rokovací poriadok Národnej rady SR
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rokovací poriadok vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vypracovávania alebo organizačného zabezpečovania stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovedí na interpelácie, podnetov poslancov Národnej rady a vedenia ich evidencie, odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade, formy zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vypracúvania správ o plnení úloh vyplývajúcich pre člena vlády z uznesení vlády, Národnej rady a jej výborov, systém zodpovednosti za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, systém zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania a koordinovania distribúcie uznesení vlády, uznesení Národnej rady a jej výborov, systém zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém koordinovania, usmerňovania, vypracovávania alebo zabezpečovania stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovedí na interpelácie, podnetov poslancov NR SR, vedenia ich evidencie a uloženia v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém Úradu vlády SR na evidenciu uznesení vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba predpisov súvisiacich s rozhodovacou činnosťou vlády
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia úloh, ktoré vyplývajú z funkcie členovi vlády a jej poradných orgánov a sledovanie termínov ich plnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie agendy utajovaných písomností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a zabezpečovanie materiálov určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, Národnej rady SR a jej výborov, zabezpečenie distribúcie týchto materiálov v komplexnej forme, ich predkladanie v určenom termíne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie správ o plnení úloh vyplývajúcich pre člena vlády z uznesení vlády, Národnej rady a jej výborov, zodpovednosť za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, zodpovednosť za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, príp. spolupodieľanie sa na organizačnom zabezpečovaní stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, zabezpečenie distribúcie v komplexnej forme, v určenom termíne, ich evidencia a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulácia s utajovanými a neutajovanými písomnosťami, ich zapožičiavanie, preprava, skladovanie a skartácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia plnenia koncepcií v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia činností súvisiacich s procesom medzirezortného pripomienkového konania, vrátane jeho zabezpečovania v rámci informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a koordinovanie distribúcie uznesení vlády, uznesení Národnej rady a jej výborov, zodpovednosť za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie stanovísk a odpovedí na interpelácie a podnety poslancov Národnej rady SR, zodpovednosť za vedenie ich evidencie a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.