Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií

Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inováciíŠpecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií pripravuje koncepčné materiály v oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií v súlade s relevantnými dokumentmi, stratégiami, programami a plánmi rozvoja danej oblasti. Analyzuje a hodnotí národný systém výskumu a inovácií, vrátane monitorovania plnenia strategických cieľov Slovenskej republiky a Európskej únie v tejto oblasti. Na základe analýz a porovnaní hodnotí a pripravuje strategické materiály zamerané na rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie Slovenskej republiky do európskeho výskumného priestoru. Spolupracuje na príprave návrhov na výstavbu, údržbu a využitie infraštruktúry pre výskum a inovácie a návrhov na vytváranie efektívnych riešiteľských a realizačných zoskupení. Analyzuje uplatňovanie právnych predpisov v oblasti výskumu a inovácií a navrhuje ich zmenu a doplnenie. Podieľa sa na príprave a implementácii projektov národného významu v oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495932/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422016
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teórie a metódy spoločenských vied
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ESFRI - európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry v Európe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Charakteristika výskumných infraštruktúr, európska cestovná mapa pre výskumnú infraštruktúru, prehľad realizovaných a aktuálne implementovaných projektov ESFRI, Nariadenia Komisie (EC) číslo 723/2009 a 1261/2013.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a prípravu návrhov na jej výstavbu, údržbu a využitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na vytváranie efektívnych riešiteľských a realizačných zoskupení hospodárskej a výskumnej sféry v rámci SR a s medzinárodnými subjektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu uplatňovania právnych predpisov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a prípravu návrhov na ich zmenu a doplnenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy používané v scientometrii, publikačno-citačné a patentové databázy v oblasti vedy, výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Web of Knowledge, Scopus, Scimago, Espacenet, USPTO
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne analýzy a interpretácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a procesy v oblasti obchodu a služieb v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formy a podmienky poskytovania štátnej podpory, postavenie a úlohy orgánov s pôsobnosťou v oblasti vedy a techniky vrátane Agentúry na podporu výskumu a vývoja, informačné zabezpečenie výskumu a vývoja, spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Právne vzťahy pri poskytovaní príspevku, postup a podmienky poskytovania príspevku, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém navrhovania nástrojov na zavádzanie inovácií do praxe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na monitorovanie plnenia strategických cieľov SR v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a ďalšími relevantnými dokumentmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postup prípravy podkladov na medzirezortné pripomienkové konanie materiálov, ktoré sa svojím obsahom dotýkajú problematiky výskumu, vývoja a inovácií alebo ich financovania, vrátane čerpania finančných prostriedkov zo zahraničných fondov a fondov EÚ v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terminológia v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a znalosť používaných pojmov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca na príprave návrhov na výstavbu, údržbu a využitie infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a návrhov na vytváranie efektívnych riešiteľských a realizačných zoskupení hospodárskej a výskumnej sféry v rámci Slovenskej republiky a s medzinárodnými subjektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov na legislatívne zmeny zákonov upravujúcich oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie plnenia strategických cieľov SR v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a ďalšími relevantnými dokumentmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza, hodnotenie a syntéza údajov z publikačno-citačných a štatistických databáz ako aj z odborných publikácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, analýza a syntéza údajov z domácich zdrojov a medzinárodných publikačno-citačných a patentových databáz v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií a jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín, príprava strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie uplatňovania právnych predpisov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, príprava návrhov na ich zmenu a doplnenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie jednotlivých zložiek aj celého systému výskumu, vývoja a inovácií v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedeckých periodikách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie kancelárskych balíkov na prezentáciu výsledkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Práca s Microsoft Word, Excel, PowerPoint, alebo ekvivalentné balíky.
Perspektíva: Aktuálna
6
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie informácií z verejne dostupných aj komerčných informačných zdrojov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie spolupráce organizácií z hospodárskej a akademickej sféry pri príprave a implementácii projektov národného významu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.