Špecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočností

Špecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočnostíŠpecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočností vykonáva činnosti na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností. Nastavuje procesy na dosiahnutie bezpečnosti utajovaných skutočností a predchádza bezpečnostným hrozbám. Zabezpečuje evidenciu osôb, oprávnených oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. V zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností a predpisov vydaných na jeho základe plní najmä úlohy v oblasti personálnej, administratívnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495931/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
344,354,454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h)
Poznámka: Vyžadované na základe zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca. Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na príslušný stupeň utajenia získava na základe osvedčenia o bezpečnostnej previerke. Ak zamestnanec pracuje aj so zahraničnými utajovanými skutočnosťami, tak v zmysle § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností potrebuje mať aj certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ. Predpokladom pre vydanie certifikátu EÚ a NATO je vykonanie bezpečnostnej previerky pre príslušný stupeň utajenia.


Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií podľa § 1 ods. 2 písm. e) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca
Poznámka: Pri výkone úloh prináležiacich do oblasti šifrovej ochrany informácií je podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany povinné.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422012
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/2004 Z. z. O ochrane utajovaných skutočností; Vyhláška č. 48/2019 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností; Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti; Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa a samospráva v oblasti bezpečnosti a koordinácie činností v rámci ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické postupy v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Metodické usmernenia vydané Národným bezpečnostným úradom.
Perspektíva: Aktuálna
4
šifrová ochrana utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti zatrieďovania informácií do jednotlivých stupňov utajenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koncepcia ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy na dosiahnutie bezpečnosti utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kryptografia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
technická, administratívna a informačná bezpečnosť orgánov a úradov štátnej správy a samosprávy a ich činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a opatrenia vo fyzickej a objektovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a opatrenia v personálnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a opatrenia v administratívnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie zákonov a predpisov o ochrane utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/2004 Z. z. O ochrane utajovaných skutočností; Vyhláška č. 48/2019 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností; Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti; Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba koncepcie a interných predpisov v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predkladanie návrhov na určenie osôb pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia koncepcie ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie procesov na dosiahnutie bezpečnosti utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nastavovanie procesov na dosiahnutie bezpečnosti utajovaných skutočností vo zverenom úseku.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie preškolenia osôb určených na oboznámenie sa s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie projektov a realizácia systémov objektovej, personálnej, technickej a administratívnej bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola ochrany utajovaných skutočností, vrátane vypracovávania správ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík, hrozieb a prienikov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana dát v spisovni (práca s utajovanými skutočnosťami)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie protokolu utajovaných písomností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie agendy utajovaných písomností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s utajovanými skutočnosťami podľa prideleného stupňa utajenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie šifrovej ochrany informácií, ktoré sú utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie podkladov pre vykonanie bezpečnostných previerok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s utajovanými a neutajovanými písomnosťami, ich zapožičiavanie, preprava, skladovanie a skartácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana informácií, ktoré sú utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Utajovaná skutočnosť musí byť chránená pred nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v zákone, v predpisoch vydaných na jeho vykonanie a v ďalších osobitných predpisoch vytváraním podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné práce v rámci kryptografickej bezpečnosti pri spracovávaní a prenose utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie podmienok na šifrovú ochranu informácií, personálnu, administratívnu, fyzickú a objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.