Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obceHlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárenia, efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií za kontrolované obdobie. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, vnútorných smerníc, pokynov a iných nariadení. Vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov finančných operácií. Predkladá obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti a správu z kontrolnej činnosti, kontroluje spôsob vybavovania sťažností, plnenie uznesení obecného zastupiteľstva. Spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu. Zúčastňuje sa na zasadaniach obecného zastupiteľstva....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495930/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pre prácu Hlavného kontrolóra obce sa odporúča prax tri roky v samospráve
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411010
ESCO
783
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2411010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania predbežnej finančnej kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fázy procesu vykonávania finančnej kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kontroly činností úradov na centrálnej, krajskej a obecnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne postupy v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti kontroly.
Metódy a postup pri vykonávaní kontroly.
Pravidlá kontrolnej činnosti.
Kontrolný mechanizmus nakladania s finančnými prostriedkami.
Kontrolný mechanizmus rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy finančnej kontroly v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Najmä znalosť Zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a Zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kontroly v pôsobnosti samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie a prerokovávanie plánov kontrolných akcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola nakladania s cudzími prostriedkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola finančných a účtovných operácií a zodpovednosť za ich komplexné riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, metodík a postupov pri tvorbe rozpočtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola účtovného systému
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania obehu dokladov a ich formálnej a vecnej správnosti, kontrola dodržiavania nariadení, platnej legislatívy a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z uzavretých úverových zmlúv, vrátane kontroly návratnosti úverov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vynakladania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie predmetu kontroly pre príslušný kontrolovaný subjekt
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania interných predpisov obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola finančných tokov v zmysle stanovených podmienok a pravidiel v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola hospodárenia s pridelenými prostriedkami v predškolských zariadeniach, školách a školských zariadeniach zriaďovaných v pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia zákonných povinností vlastníkov kultúrnych pamiatok v rámci správy kultúrnych pamiatok, spadajúcich do pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri poskytovaní služieb zmluvnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie výsledkov jednotlivých zisťovaní a kontrol, vrátane zostavovania prehľadov o zistených výsledkoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.